YETİŞKİN EĞİTİMİ

Yetişkin Eğitimi-GRUNDTVİG

Avrupa’da Yetişkin Eğitimi:

Yaşam Boyu Öğrenim İçin En Önemli Nokta

Avrupa Birliğinin üye ülkeleri, 2000 yılındaki Lizbon zirvesinde, “Bilgi Avrupası” fikrini desteklemeyi kendilerine amaç edinmişlerdir. Avrupa Birliği Yaşam Boyu Öğrenim Raporunda ve 2000 - 2001 yıllarında “Yaşam Boyu Öğrenimi Avrupa’da Gerçekleştirmek” başlıklı iletisinde, yaşam boyu öğrenimin evrensel gereksinimlerinin altını çizmiş ve şu ana kadar göz ardı edilmiş resmi olmayan öğrenme ve hayatın her kademesinde devam eden yetişkin eğitimi gibi önemli noktalara vurgular yapmıştır.
Yetişkin eğitimi gereksinimi önemli oranda artmaktadır. Ancak bu alanda güvenilir bünyelerin gelişimi, devam eden kalite gelişimi ve yenilikler belirsizdir. Avrupa’nın pek çok bölümünde eğitime, idari ve teknik personele ve yetişkin öğrenim merkezlerindeki eğitim ve öğrenim araç gereçlerine düzenli yatırım henüz garantilenmemiştir.

Eğitim ve 2010 Farklı Sistemler Eğitimi, Ortak Hedefler
http:// europa.eu.int/comm/education/2010/et_2010_en.html

Socrates – Grundtvig: Yetişkin Eğitimi İçin Avrupa Programı

Socrates-Grundtvig programı Avrupa’da yetişkin eğitimini her alanda destekleyerek deneyimlerin paylaşılmasını bekler. İşbirlikçi projelerle, öğrenim ortaklığı ve bağlantılar, konuyla ilgili seminerler, sınır ötesi eğitim, bireysel hareketlilik yardımı gibi yollarla deneyim paylaşımı ve  Avrupa boyutunda yetişkin eğitiminin her aşamada  gelişmesini amaçlar.

Socrates – Grundtvig
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/grundtvig/home_en.html

GRUNDTVIG-YETİŞKİN EĞİTİMİNDE AVRUPA İŞBİRLİĞİ

Grundtvig programının amacı yetişkin eğitimini kapsayan kurumsal ve bireysel eğitim ve öğretim gereksiniminin altını çizmektedir. Özellikle, yaşlanan nüfusa yardım etmeyi  hedeflerken,  yetişkinlere bilgi ve becerilerini arttırmada farklı yollar sunabilmeyi hedeflemektedir.
Avrupa Komisyonu  Grundtvig ile deneyim paylaşımını desteklemek ve yetişkin eğitimi alanında Avrupa’da kalite ve hareketlilik yollarını geliştirebilmek için bütçe sağlar. Bu program, yetişkin eğitimindeki resmi veya gayri resmi olan tüm kurum ve kuruluşlara açıktır. Bu program yaşam boyu öğrenme programının kapsadığı tüm aşamaları içerir ve birleştirici rol oynar.

Neden “GRUNDTVIG” ismi?
Danimarkalı bir rahip ve yazar olan Nikolai Frederik Saverin Grundtvig (1783-1872) “yaşam için öğrenme”de Nordic geleneğinin kurucusu olarak görülür. Onun “halk lisesi” kavramı eğitimin tüm vatandaşlar için yaşam boyu şart olması gereğini vurgularken, bu kavram sadece bilgiyi değil aynı zamanda toplumsal sorumluluğu, kişisel ve kültürel gelişimi de içermelidir.

Grundtvig:

Avrupa’ya Doğru Yollar

Grundtvig çatısı altında önerilen destek çeşitliliği tüm yetişkin eğitimcilere Avrupa İşbirliği ile çalışma olanağı sağlar.
Grundtig 1 ve 4 Komisyon tarafından doğrudan yönetilen merkezi etkinlikleri içerir. Grundtuig 2 ve 3 ulusal şirketler tarafından yönetilen merkezi olmayan etkinlikleri içerir.

*Grundtvig 1

İşbirlikçi Projeler ve Kurslar

Gruntuig 1 projesi Avrupa yetişkin eğitimi için yeni ürün ve sonuçlar üzerine çalışmak amacıyla en az üç ülkeyi (ortalama 6 ülke olabilir) bir araya getirir. Gereksinim analizi, yönlendirme, kurs geliştirme, öğretim ve kişisel öğrenim materyalleri geliştirme, öğrenim sertifikası veya kalite garanti metodları gibi herhangi bir konuyla yetişkin eğitimini bağdaştırabilir.
Yetişkin eğitiminde  öğretim için idari personel eğitimi programları da desteklenmek anlamında uygundur.

*Grundtvig 2

Öğrenim Ortaklığı

Öğrenim ortaklığı çoğunlukla en az üç Avrupa ülkesinden oluşmak kaydı ile yerel yetişkin eğitim kurumlarını kapsayan küçük boyutlu işbirliği gerektiren projeleri içerir. Bu projelerde yetişkin öğrenciler aktif katılımcı olabilir  ve belli konularda Avrupa’da bilgi akışı sağlanabilecek konulara odaklaşılır.
Basitleştirilmiş uygulama, idari ve seçim yolları uygulamanın kolay olmasını sağlar.

*Grundtvig 3

İleri Eğitim İçin Ödemeler

Ödemeler, yetişkin eğitim sektöründeki öğrencilerin ve  personelin diğer katılımcı Avrupa ülkelerinde dört hafta kadar süren eğitim programlarına katılmalarına olanak sağlar. Ayrıca katılımcıların diğer Avrupa ülkelerinde profesyonel konferanslara ve seminerlere katılımını iş tecrübesi açısından onların takibini sürekli destekler.

*Grundtvig 4

Ağ Bağlantıları ve Konuyla İlgili Seminerler

Her bağlantılı konu en az on ülkenin ortaklığı ile ilerleyebilir ve ücretlendirme aşamasında başka ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmelidir.
Grundtvig ağ bağlantısının Avrupa standartlarında detaylı durum analizleri üretmeleri, araştırma yapmaları, yeni buluş veya uygulamalarda bulunmaları, yetişkin eğitiminde ilgili alanlarda ileri personel eğitimini desteklemeleri beklenmektedir.
Grundtvig projeleri bu noktada uzman desteği almak ve fikir alışverişinde bulunmak için “Danışma Merkezi” bulmalıdır.
Avrupa ile ilgili konularda seminer ve konferanslarla yeni bağlantılar oluşturabilmek için bütçe anlamında destek almak de mümkündür.

*Konferans, Seminer ve Diğer Adımlara Eşlik Şartları

“Eşlik şartları” başlığı altındaki uygulamalar bu adı altında geçen dört alanın dışında kalmayacak herhangi bir proje gibi düşünülebilir. Yetişkin eğitimine yenilik getirebilecek herhangi bir etkinlik veya olayla ilgili ya da Avrupa’yı ilgilendiren belli bir konuyla ilgili konferansları kapsar.

Hangi  Konular Grundtvig Başlığı Altında Toplanabilir?

Mesleki eğitimden başka, resmi ya da gayri resmi “yaşam boyu” yetişkin eğitimi ile ilgili hiçbir alan konu dışı tutulmamıştır.
Prensip olarak, yetişkin eğitiminde her konu Grundtvig projelerinin ve ortaklıklarının konusu olabilir.

Projeye Dahil Olabilecek Belli Başlı Konular:

* Özellikle ilgi alanları iyi temsil edilemeyen veya şu ana kadar politik uygulamalarla neredeyse hiç ilgilenmemiş olan vatandaşların yetenek ve bilgilerini artırarak, politikaya ve topluma etkin katılım;
* Sınır ötesi anlayış, evrensel ve kültürler arası diyalog-ırkçılığa karşı savaş; Avrupa’ya uyum, tarih ve toplum;
* Belli alanlarda yeterlilik yakalayabilme ve (orta kademe) okul bitirmişler veya yetişkinler için üniversiteye hazırlık kursları;
* “Yeni temel beceriler” (özellikle, öğrenim teknikleri, dilbilim ve iletişim becerileri, modern diller, bilgisayar ve medya becerileri);
* Hareket ve zaman sınırlamalarını dikkate alarak öğrenmeyi organize edebilmek için yeni esnek biçimler;
* Ulaşılması güç veya şimdiye kadar dışlanmış nüfusun belli bölümlerine yönelik teşvik şemaları;
* Kültürel yetişkin eğitimi, müze, galeri, kütüphane gibi kültürel ortamların eğitim boyutlarını geliştirme;
* Ailelerin, ebeveynlerin çocukların büyükanne ve babaların karşılaşabileceği değişen beklentilerine hazırlık;
* Çevresel konular ve uygulamalı bilimlerde  temel bilgi ve beceriler; örneğin: ulaşım, enerji ev ve bahçe;
* Yetişkin eğitmen ve idari personel eğitimi
* Yerel ve bölgesel eğitimsel danışma ve bilgi merkezleri kurma ve öğrenim bölgeleri geliştirme,
* Yaşlı emekliler için geliştirilmiş öğrenim olanakları sağlama;
* Kadınlar ve erkekler için eşit terfi olanakları;
* Engelliler için uyum;
* Yetişkin eğitim haftaları, yetişkin okur yazarlık haftaları, ve yetişkinler için yaşam boyu öğrenim adına kampanyalı tanıtımlar;
* Medya becerileri, medyanın yapı ve işleyişini kavramak, bölgesel radyo ve TV hatta özel kanalların kullanımı;
* Üniversiteler ve yaşam boyu öğrenme,
* Kalite yönetimi, istatistik, yeni göstergeler geliştirme.

Grundtvig:

Hangi Öğrenciler Uygundur?

Grundtuig (16 yaş itibari ile okuldan herhangi bir belge olmadan ayrılmış olanlar dahil) tüm yetişkin öğrencilere hitap eder. Çalışma yaşını aşmış olan vatandaşların da öğrenim ihtiyaçları karşılanır.
“Avrupa’daki sosyal model” de eşitlikçi, ayrımcılığa karşı ve toplumsal olarak kaynaşmanın sağlanabilmesi için aktif bir politika izler. Grundtvig’de öncelik projelere verilir, ancak bu projelerden öncelikli hedef sınırlandırılmış dezavantajlı nüfusa ait grupların öğrenim ihtiyaçlarını karşılamak ya da toplumun daha geniş kesimlerine etkin destek vermek ve bir anlayış geliştirmeyi hedeflemektir.

Hangi Kuruluşlar Grundtvig’e Katılabilir?

Temel ilke olarak Grundtvig her tür yetişkin eğitimi veren resmi / gayri resmi kuruluşa açıktır, özellikle;
* Öncelikli hedefi yetişkin eğitimi olan  kuruluşlar; örneğin, akşam dersi veren kurumlar, belli bölgelerdeki yetişkinlere eğitim veren kolejler, aile eğitim merkezleri veya belediye/ diğer devlet kuruluşları tarafından işletilen eğitim merkezleri, sosyal yardım kuruluşları, kiliseler ya da şirket ortakları, (iş veren ve ticari şirketler);
* Bu tür yetişkin eğitimi veren bölgesel, ulusal Avrupa kurum ve kuruluşları;

Socrates-Grundtvig

Yetişkin eğitimi
* Mevcut eğitim sistemindeki kuruluşlar, örneğin, yetişkinler için eğitim veren üniversiteler veya yetişkin eğitimi üzerine proje araştırması yapan yerler;
* Her düzeyde eğitimsel işletmeler;
* Hastahaneler, huzur evleri, psikiatr klinikleri, hapishaneler, kadın sığınma evleri ve yetişkin eğitimini kendilerine görev edinmiş olan tüm kuruluşlar;
* Mahalli topluluklarda nesiller arası öğrenim veya gruplar halinde öğrenmeyi destekleyen kurumlar;
* Toplumun daha geniş kesimlerine yönelik kültür programları ve eğitim sağlayan belediye sinemaları, galeriler, müzeler ve kütüphaneler gibi kültürel kuruluşlar;
* Avrupa “eğitim pazarı”nda aktif sosyal ve demokratik katılım için aynı zamanda  yetişkin eğitimi veren ve öğretim olanakları sağlayan özel eğitim kuruluşları;
* Eğitimle ilgili yetişkin haklarını savunan hayırseverler ve şahsi gayret gösteren kurumlar;
* “Gayri resmi” eğitim veren daha esnek kuruluşlar, örneğin; uzaktan öğretim merkezleri veya kendi kendine öğrenim olanağı sunan kitle iletişim araçları destekli kurs veren yerler;
* Kendi yetişkin eğitim hizmetlerini geliştirme arzusunda olan danışma ve sertifika veren merkezler.