EDUCAŢIE PENTRU ADULŢI

Metoda de educaţie pentru adulţi - GRUNDTVIG

Sistemul de educaţie pentru adulţi în Europa

În centrul politicii pentru un învăţământ de lungă durată

În timpul summit-ului de la Lisabona în anul 2000, statele membre ale Uniunii Europene şi-au definit obiectivele în procesul promovării unei “Europe a cunoaşterii”. În Memorandumul privind învăţământul de durată şi în comunicatul aferent intitulat “Transformarea unei zone europene de învăţământ de lungă durată în realitate” în 2000 şi 2001, Comisia Europeana a accentuat nevoia unor strategii globale pentru un sistem de învăţământ de durată şi a subliniat importanţa metodelor informale de învăţământ ignorate până în prezent şi a unui sistem educaţional destinat adulţilor ajunşi chiar şi la vârste foarte înaintate.
Nevoia unei reglementări referitoare la educaţia adulţilor s-a făcut repede simţită. Totuşi, dezvoltarea unor structuri de bază, îmbunătăţirea calitativă parţială şi inovaţia a fost extrem de inegală în acest domeniu. În multe părţi ale Europei, investiţiile curente necesare existenţei unui personal educaţional, administrativ sau tehnic şi pentru existenţa unor centrele de învăţământ pentru adulţi cu un sistem de învăţare şi predare modernă nu sunt încă garantate.

Educaţie şi instruire 2010. Sisteme diferite, scopuri împărtăşite
http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/ et_2010_en.html

Socrates-Grundtvig: Programul European pentru educaţia adulţilor

Programul Socrates-Grundtvig promovează schimbul de experienţe pe teritoriul european în toate sectoarele educaţiei pentru adulţi. Prin proiecte de cooperare, reţele şi parteneriate de învăţământ, seminarii tematice, instruire transnaţională şi burse de mobilitate individuală se urmăreşte diseminarea experienţelor şi dezvoltarea unei dimensiunii europene în toate aspectele educaţiei pentru adulţi.

Socrates-Grundtvig
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/ grundtvig/home_en.html

GRUNDTVIG - COOPERAREA EUROPEANĂ ÎN CADRUL SISTEMULUI DE ÎNVĂŢAMÂNT PENTRU ADULŢI

Scopul programului Grundtvig este de a se concentra pe nevoile de predare şi învăţare ale instituţiilor şi persoanelor implicate în sistemul educaţional pentru adulţi. În deosebi, doreşte să ofere un răspuns la provocarea unei populaţii în curs de îmbătrânire şi să  ofere metode de îmbunătăţire a cunoştinţelor şi competenţelor destinate adulţilor.
Prin Grundtvig, Comisia Europeană oferă fonduri pentru promovarea schimburilor de experienţe şi îmbunătăţirea calităţii şi accesibilităţii mobilităţii în Europa în domeniul educaţiei pentru adulţi. Se adresează tuturor tipurilor de instituţii şi organizaţii indiferent de metoda educaţională folosită pentru adulţi – formală, non-formală sau informală. Se completează şi interacţionează cu alte programe în cadrul Programului de Învăţământ de lungă durată pentru o mai bună acoperire a întregului spectru de învăţământ de acest tip.

De ce numele "GRUNDTVIG"?

Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872), funcţionar şi scriitor danez este considerat drept fondator al tradiţiei nordice de “a învăţa pentru viaţă”. Conceptul său de “învăţământ pentru oameni simpli” s-a bazat pe ideea că educaţia trebuie să fie accesibilă oricui pe tot parcursul vieţii şi ar trebui să cuprindă nu doar cunoştinte dar să includă şi responsabilitate civică, dezvoltare personală şi culturală.

Grundtvig: Mai multe căi spre Europa

Diversitatea sprijinului oferit în cadrul Programului Grundtvig dă posibilitatea tuturor instructorilor pentru adulţi de a li se asigura un acces adecvat la cooperarea europeană.
Grundtvig 1 şi 4 sunt acţiuni centralizate conduse direct de către Comisie în timp ce Grundtvig 2 şi 3  sunt activităţi descentralizate conduse prin agenţiile naţionale.

• Grundtvig 1
Proiecte de cooperare şi cursuri

Proiectele Grundtvig 1 adună parteneri din cel puţin trei ţări (în medie şase) pentru a lucra împreună produse inovatoare şi produse finite pentru sistemul european educaţional pentru adulţi: analizarea nevoilor, îndrumare, dezvoltarea cursului, proiectarea de material educaţional pentru instructori şi pentru „studenţi”, calificare lingvistică sau metode de asigurare a calităţii.
Sunt eligibile pentru a fi sprijinite şi programele de instruire destinate personalul administrativ şi instructorilor din cadrul sistemului de învăţământ pentru adulţi .

• Grundtvig 2
Parteneriate de învăţământ

Parteneriatele de învăţământ sunt proiecte de cooperare la scară mică care implică în deosebi instituţii locale de educare a adulţilor din cel puţin trei ţări europene. Focalizarea este pe schimburi europene, consacrate unor teme specifice şi pe participarea activă a adulţilor în proiecte.
Simplificarea metodei de aplicaţie, de administrare şi a procedurilor de selecţie facilitează accesul.

• Grundtvig 3
Mobilitatea garantează o instruire viitoare

Bursele sunt disponibile pentru instruirea şi a altor membri ai personalului din sectorul educaţional pentru adulţi, respectiv să urmeze cursuri de instruire pe o perioadă mai mare de patru săptămâni într-o altă ţară europeană participantă la program. Sunt eligibile pentru a primi sprijin şi perioadele de experienţe lucrative sau de stagiatură şi participare la conferinţe profesionale şi seminarii în alte ţări europene.

• Grundtvig 4
Reţele şi seminarii tematice

Fiecare reţea tematică include parteneri din cel puţin 10 ţări şi ar trebui să fie extinse pentru a include mai multe ţări pe timpul perioadei de finanţări.
O reţea Grundtvig ar trebui să producă o analiză detaliată a situaţiei la nivel european şi să contribuie la cercetarea şi diseminarea de noi constatări sau bune practici şi la alte instruiri ale personalului în sectoare relevante ale sistemului educaţional pentru adulţi.
Proiectele Grundtvig ca primă necesitate ar trebui să găsească aici atât obţinerea unui sprijin din partea experţilor cât şi schimburi de idei.
Fondurile sunt de asemenea disponibile pentru organizarea de seminarii şi conferinţe tematice europene, vizând în primul rând stabilirea de noi reţele.

Acţiuni suplimentare: conferinţe, seminarii şi alte iniţiative

Aplicaţiile ca “acţiuni suplimentare” pot fi luate în considerare pentru orice proiect care nu cade sub acţiunea celorlalte patru domenii de activitate. Acestea includ conferinţe cu o importantă componentă europeană şi evenimente sau alte activităţi destinate să disemineze noutatea în sistemul educaţional pentru adulţi.

Ce teme pot fi abordate în cadrul proiectului Grundtvig?

În afara cursurilor vocaţionale, nici un domeniu al învăţării formale, nonformale sau informale pentru adulţi nu este exclus. În principal, toate temele şi aspectele educaţionale pentru adulţi pot face subiectul parteneriatelor şi proiectelor Grundtvig.

Temele reprezentative sunt:

• încurajarea participării active pe scena politică şi în cadrul societăţii, în deosebi prin îmbunătăţirea cunoştinţelor şi capabilităţilor cetăţenilor care până în prezent au avut un acces redus la procesele politice sau ale căror interese nu au fost bine reprezentate;
• percepţie transnaţională; dialog intercultural şi global; lupta împotriva rasismului; integrarea europeană, istorie şi societate;
• module ajutătoare în domenii cheie şi cursuri pregătitoare pentru studii universitare sau cursuri ajutătoare de terminare a şcolii destinate adulţilor ;
• « noţiuni de bază » noi (în deosebi învăţarea de competenţe tehnice, lingvistice, computer şi deprinderi media);
• noi forme flexibile de organizare a sistemului de învăţământ, luând în considerare restricţiile în mobilitate şi timp;
• programe motivaţionale pentru acele sectoare ale populaţiei care au fost până în prezent excluse sau dificil de atins;
• educaţie culturală pentru adulţi, dezvoltare a dimensiunii de învăţare a instituţiilor culturale ca muzee, galerii, biblioteci, etc.
• pregătire pentru cererile în schimbare privind familiile, pentru părinţi, copii şi bunici;
• probleme de mediu, cunoştinţe de bază actuale şi deprinderi în ştiinţe aplicate şi tehnologie, ex. transport, energie, casă şi grădină;
• instruire a educatorilor adulţi şi a personalului administrativ;
• înfiinţarea de sisteme locale şi regionale de consiliere şi informare şi dezvoltarea de regiuni de învăţare;
• prevederi îmbunătăţite care să includă noi oportunităţi de învăţare pentru persoanele în vârstă;
• promovarea de şanse egale pentru bărbaţi şi femei;
• integrarea persoanelor cu dizabilităţi;
• săptămâni educaţionale pentru adulţi şi campanii de publicitate pentru sistemul de învăţământ de durată pentru toţi adulţii;
• deprinderi media, stagii de pregătire în interiorul reţelelor media, utilizarea staţiilor locale radio, a canalelor de televiziune de stat şi private;
• universităţi şi alte unităţi de învăţământ pe termen lung;
• management de calitate, statistici, dezvoltarea de noi indicatori.

Grundtvig:
Care persoane sunt eligibile?

Grundtvig se adreseaza tuturor adulţilor (inclusiv tinerilor cu vârsta de aprox. 16 ani care au părăsit şcoala fără a avea o calificare). Se încearcă a fi satisfăcute şi nevoile educaţionale ale persoanelor care au depăşit vârsta normală de angajare.
‘Modelul social european‘ cheamă la o politică activă care să asigure şanse egale, anti-discriminare şi coeziune socială. În cadrul Progarmului Grundtvig, de asemenea, se acordă prioritate proiectelor care se adresează într-un mod activ nevoilor educaţionale ale grupurilor de populaţie marginalizate şi dezavantajate sau ţinteşte să dezvolte o înţelegere şi un sprijin activ pentru acest tip de grupuri în cadrul unor sectoare largi ale populaţiei.

Ce organizaţii pot participa la Programul Grundtvig?

Grundtvig este in principal deschis tuturor tipurilor de instituţii şi organizaţii care lucrează în sistemul educaţional pentru adulţi formal sau non-formal, se adresează în deosebi:
• organizaţiilor care se concentrează în principal pe educaţia persoanelor adulte, ca de exemplu cele care fac cursuri serale, colegii educaţionale pentru adulţi, centre de educaţie familială sau stabilimente educaţionale, profesionale conduse de autorităţi municipale sau alte autorităţi publice, fundaţii, asociaţii de binefacere, biserici sau parteneri sociali (angajatori sau organizaţii sindicale).
• asociaţiilor şi organizaţiilor regionale, naţionale europene furnizoare a acestui tip de învăţămînt pentru adulţi.

Socrates-Grundtvig

Sistemul educaţional pentru adulţi:
• instituţii implicate în sistemul educaţional formal, ex. universităţi care oferă oportunităţi de învăţare pentru adulţi sau care conduc proiecte de cercetare în domeniul învăţământului pentru adulţi;
• administraţii educaţionale la toate nivelele;
• spitale, aziluri de bătrâni, instituţii psihiatrice, închisori, adăposturi pentru femei şi alte asemenea instituţii care consideră educaţia pentru adulţi ca şi parte a misiunii lor;
• organizaţii care promovează grupurile omogene de studiu sau metoda de învăţământ între generaţii în cadrul comunităţilor locale;
• organizaţii caritabile şi organizaţii care promovează într-ajutorarea, care apară dreptul tuturor adulţilor la educaţie;
• instituţii culturale ca biblioteci, muzee, galerii sau cinematografe care oferă programe educaţionale şi culturale pentru categorii largi de populaţie;
• stabilimente educaţionale particulare pe piaţa educaţională europeană care oferă şi oportunităţi de învăţare şi educaţie pentru adulţi în general, pentru o participare socială şi democratică activă;
• organizaţii deschise, flexibile pentru învăţământul ‘informal‘, ca de exemplu cursuri la distanţă sau cursuri în mass-media cu elemente de învăţare autonomă;
• servicii de consiliere şi certificare care doresc să-şi îmbunătăţească serviciul educaţional pentru persoane adulte.