ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΩΚΡΑΤΗΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (2000-2006)


Η ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ


Ο Σωκράτης είναι το κοινοτικό πρόγραμμα στον τομέα της εκπαίδευσης, στο οποίο συμμετέχουν τριάντα ευρωπαϊκές χώρες. Η μεγαλύτερη φιλοδοξία του είναι να αναπτύξει την Ευρώπη της γνώσης και έτσι να δώσει απαντήσεις στις μεγάλες προσκλήσεις του νέου αιώνα μας: προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης, ενθάρρυνση της πρόσβασης όλων στην εκπαίδευση, απόκτηση αναγνωρισμένων προσόντων και ικανοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, ο Σωκράτης προσπαθεί να προωθήσει την εκμάθηση ξένων γλωσσών και να ενθαρρύνει την κινητικότητα και την καινοτομία.


Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ


Σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, το πρόγραμμα Σωκράτης προβλέπει την ευρωπαϊκή συνεργασία. Η συνεργασία αυτή λαμβάνει διάφορες μορφές: κινητικότητα (μετακινήσεις στην Ευρώπη), θέσπιση κοινών σχεδίων, ίδρυση ευρωπαϊκών δικτύων (διάδοση ιδεών και καλών πρακτικών), κι ακόμη, πραγματοποίηση μελετών και συγκριτικών αναλύσεων.
Στην πράξη το πρόγραμμα προσφέρει υποτροφίες για μελέτη, διδασκαλία, πρακτική άσκηση ή παρακολούθηση μαθημάτων κατάρτισης στο εξωτερικό. Βοηθά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να δημιουργήσουν παιδαγωγικά σχέδια και να ανταλλάσουν εμπειρίες, ενισχύει τις ενώσεις και τις ΜΚΟ για την οργάνωση δραστηριοτήτων σχετικά με εκπαιδευτικά θέματα κλπ.
Ισχύει ένας «χρυσός κανόνας»: επιδοτούνται μόνο οι δραστηριότητες εκείνες που έχουν ευρωπαϊκή διάσταση η οποία θεμελιώνεται στη διακρατική συνεργασία.

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΕΙΑ ΕΝΝΟΙΑ


Το Σωκράτης απευθύνεται σε όλα τα ιδρύματα και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από το νηπιαγωγείο στο πανεπιστήμιο, χωρίς να ξεχνάμε την εκπαίδευση των ενηλίκων, που συχνά παρέχεται μέσα από λιγότερο επίσημους διαύλους.
Για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν μπορούν να λειτουργούν απομονωμένα: πρέπει να κάνουν ανοίγματα σε νέες ιδέες και πρακτικές, για παράδειγμα με τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων σε ιδρύματα του εξωτερικού ή μέσω της συνεργασίας με τους διάφορους συντελεστές της κοινωνίας των πολιτών.
Το πρόγραμμα αφορά όλους
Το Σωκράτης στοχεύει σε όλους τους συντελεστές της εκπαιδευτικής κοινότητας. Μας αφορά όλους:

 • Μαθητές στην περίοδο της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης, φοιτητές, άτομα-νέοι και λιγότερο νέοι- που εντάσσονται ξανά στην εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτικοί σε περίοδο κατάρτισης ή επαγγελματικής δραστηριότητας, εκπαιδευτικό και  διοικητικό προσωπικό, διευθυντικά στελέχη
 • Εκπαιδευτικά  ιδρύματα κάθε είδους
 • Και όλοι οι ενδιαφερόμενοι εξωτερικοί συντελεστές: δημόσιοι υπάλληλοι και αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων, αρχές της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, ομοσπονδίες γονέων, οι κοινωνικοί εταίροι, επιχειρήσεις, ενώσεις και ΜΚΟ κλπ.

ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Ανεξαρτήτως ομάδων- στόχων του κοινού και είδους των σχεδίων, το πρόγραμμα Σωκράτης έχει σκοπό να τονίσει τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της Ευρώπης ως μια από τις βάσεις της δραστήριας ιθαγένειας. Στηρίζει την κατάρτιση των περισσότερο μειονεκτουσών ομάδων. Καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη σχολική αποτυχία. Προωθεί, σε κάθε περίπτωση, την ισότητα των ευκαιριών γυναικών και ανδρών. Δίνει μεγάλη σημασία στις νέες τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας. Ενθαρρύνει την εκμάθηση των ευρωπαϊκών γλωσσών και την καινοτομία στην εκπαίδευση.

ΟΚΤΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Το πρόγραμμα Σωκράτης περιλαμβάνει οκτώ διαφορετικές ενέργειες:

 • Comenius: σχολική εκπαίδευση
 • Erasmus: τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • Grundtvig: εκπαίδευση των ενηλίκων και άλλες εκπαιδευτικές πορείες
 • Lingua: εκμάθηση ευρωπαϊκών γλωσσών
 • Minerva: τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας στην εκπαίδευση
 • Παρατήρηση και καινοτομία των εκπαιδευτικών συστημάτων και πολιτικών
 • Από κοινού ενέργειες με άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα
 • Συνοδευτικά μέτρα

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ:

 • Μπορείτε να απευθυνθείτε στην εθνική υπηρεσία Σωκράτης της χώρας σας
 • Μπορείτε να συμβουλευτείτε το χώρο στο Διαδίκτυο:
  http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
 • Για να γνωρίσετε καλύτερα το πρόγραμμα, σας συνιστούμε το φυλλάδιο «Σωκράτης», ανοιχτές πόρτες στην εκπαίδευση»
 • Για τεχνικές πληροφορίες και βοήθεια για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας, ζητείστε τις «Οδηγίες για τους Αιτούντες».

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΧΩΡΕΣ
Συνολικά 31 χώρες παίρνουν μέρος στο πρόγραμμα:

 • Οι 25 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Λευκορωσία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία και Σλοβενία
 • Οι τρεις EFTA χώρες: Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία
 • Κύπρος, Μάλτα και Τουρκία