ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ


Ο πρακτικός οδηγός για τους μετανάστες περιλαμβάνει τις δύο βασικές εγκυκλίους που αφορούν τους Βούλγαρους μετανάστες και περιγράφουν αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι μετανάστες για την ελεύθερη κυκλοφορία τους και την απόκτηση άδειας διαμονής και εργασίας.

Α. Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία.
(Αριθ. Πρωτ. 30269 οικ./9-2-2007)

Β.  Εγκύκλιος για την ένταξη στην Ε.Ε. Της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Μεταβατικές ρυθμίσεις για την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων, υπηκόων Βουλγαρίας και Ρουμανίας.
(Αριθ. Πρωτ.: 5515/07- 13/03/2007)

Γ. Υπόδειγμα αίτησης για άδεια διαμονής

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (Αριθμ. Πρωτ. 30269 οικ./9-2-2007)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40
Ταχ. Κώδικας: 10182
FAX: 210 5242942
E mail: lab-con8@otenet.gr
Τηλέφωνο: 210 5295173
210 5295147

Αθήνα 9 – 2 - 2007
Αριθ. Πρωτ. 30269 οικ.

 

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία.

Όπως είναι γνωστό από 1/1/2007 ισχύουν οι Συμφωνίες Προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση των δυο νέων κρατών, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Οι υπήκοοι των δυο αυτών κρατών θεωρούνται κοινοτικοί υπήκοοι σε όλους τους άλλους τομείς εκτός από την πρόσβαση στην αγορά εργασίας για την οποία η χώρα μας έχει διατηρήσει μεταβατικές διατάξεις για δύο, καταρχήν, έτη.

Α.- Όσοι επιθυμούν να εισέλθουν στη χώρα μας για εργασία, μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα υπάγονται στις διατάξεις του Ν.3386/05. Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά τις άδειες διαμονής όπως αυτές περιγράφονται στο εδάφιο Α (Άδεια διαμονής για εργασία) της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 3386 / 2005. Από αυτήν εξαιρείται η άδεια διαμονής που αφορά την προσωρινή μετακίνηση για παροχή υπηρεσίας (Α4), καθώς οι υπήκοοι των δύο νέων κρατών – μελών που θα εισέρχονται στην χώρα μας προσωρινά για την παροχή υπηρεσίας θα θεωρούνται κοινοτικοί υπήκοοι.

Με την παρούσα ρυθμίζονται τα θέματα της ένταξης στο καθεστώς κοινοτικού υπηκόου των Βουλγάρων και Ρουμάνων υπηκόων που διαμένουν και απασχολούνται στην χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα:

Β.- Οι κάτοχοι αδειών διαμονής για εργασία και για ανεξάρτητες υπηρεσίες ή έργο σε ισχύ ή οι κάτοχοι βεβαίωσης τύπου Α κατά την ημερομηνία προσχώρησης, από τις οποίες αποδεικνύεται, τουλάχιστον, 12μηνη διαμονή με σκοπό την εργασία στη χώρα μας, θα προσέρχονται στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και με την προσκόμιση της άδειας διαμονής τους ή της βεβαίωσης τύπου Α ή και των δύο συγχρόνως, θα τους χορηγείται άδεια διαμονής κοινοτικού υπηκόου. Σας επισημαίνουμε ότι εντάσσονται στο καθεστώς του κοινοτικού υπηκόου και οι υπήκοοι από τις δύο χώρες των οποίων οι άδειες διαμονής έχουν λήξει μετά την 1 / 1 / 2007 και δεν έχουν ανανεωθεί λόγω μη έγκαιρης έκδοσης της παρούσης εγκυκλίου, θα προσέρχονται κανονικά στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες για την υποβολή αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής κοινοτικού υπηκόου.

Γ.- Όσοι μετέχουν νόμιμα στην αγορά εργασίας της χώρας μας για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών δεν θα εντάσσονται στο καθεστώς του κοινοτικού υπηκόου ως προς την απασχόληση. Η ένταξή τους στο εν λόγω καθεστώς θα πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση 12μηνης διαμονής για εργασία ή για ανεξάρτητες υπηρεσίες ή έργο και θα αποδεικνύεται ακολουθώντας την ίδια διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση Β.

Δ.- Οι σύζυγοι των Βουλγάρων ή Ρουμάνων εργαζομένων, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, καθώς και τα, κάτω των 21 ετών, τέκνα τους που διαμένουν νόμιμα μαζί τους κατά την ημερομηνία προσχώρησης, έχουν άμεση πρόσβαση στην αγορά εργασίας, εφόσον ο συντηρών αποκτήσει, σύμφωνα με τα ανωτέρω, την ιδιότητα του κοινοτικού υπηκόου όσον αφορά την απασχόληση. Αυτό σημαίνει ότι:

  1. Εφόσον αυτοί είναι υπήκοοι τρίτων χωρών εκτός της Ε.Ε. Θα υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 61 έως 64 του Ν. 3386 / 2005,
  2. Εάν είναι Βούλγαροι ή Ρουμάνοι υπήκοοι θα εργάζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την εξαρτημένη απασχόληση των υπηκόων της Ε.Ε. Προσκομίζοντας στις αρμόδιες υπηρεσίες, πλην των άλλων δικαιολογητικών, και την άδεια παραμονής κοινοτικού υπηκόου του συζύγου τους.

Οι υπήκοοι των δύο αυτών χωρών που είναι μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 61 του Ν. 3386 / 2005, αποκτούν άμεση πρόσβαση στην αγορά εργασίας προσκομίζοντας στις αρμόδιες υπηρεσίες, πλην των άλλων δικαιολογητικών, και την άδεια διαμονής τους από την οποία προκύπτει ότι είναι μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη .

Ε.- Οι σύζυγοι των Βουλγάρων ή Ρουμάνων εργαζόμενων, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, τα, κάτω των 21 ετών, τέκνα τους και τα εξαρτώμενα πρόσωπα, που εισέρχονται στην χώρα μας και διαμένουν νομίμως με αυτούς, μετά την ημερομηνία προσχώρησης, έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας όταν συμπληρώσουν δεκαοκτάμηνη διαμονή στην χώρα ή από το τρίτο έτος από την ημερομηνία προσχώρησης εάν η ημερομηνία αυτή είναι προγενέστερη.

ΣΤ.- Η πρόσβαση των Βουλγάρων υπηκόων στην εποχιακή εργασία κατά την διάρκεια της μεταβατικής περιόδου θα εξακολουθήσει να διέπεται από τις διατάξεις της Διμερούς Συμφωνίας (Ν.2407/1996) και του άρθρου 16 του Ν.3386/05

Ζ.- Οι υπήκοοι της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας που, κατά την ημερομηνία προσχώρησης, κατέχουν άδειες διαμονής, οι οποίες περιγράφονται στο σημείο Γ (Άδειες διαμονής για ειδικούς λόγους) και στο σημείο Δ ( Άδειες διαμονής για εξαιρετικούς λόγους) της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 3386 / 2005, δεν θα θεωρούνται ως κοινοτικοί υπήκοοι όσον αφορά την άμεση πρόσβαση στην αγορά εργασίας της χώρας. Οι συγκεκριμένες άδειες εκδίδονται, κυρίως, για άλλους σκοπούς (π.χ. Ανθρωπιστικοί λόγοι, σπουδές, δημόσιο συμφέρον) και όχι με βασικό στόχο να δώσουν στον υπήκοο της τρίτης χώρας άμεση πρόσβαση σε εξαρτημένη απασχόληση και, ως εκ τούτου, με βάση αυτές, δεν αποδεικνύεται δωδεκάμηνη νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας της χώρας μας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (Αριθ. Πρωτ.: 5515/07- 13/03/2007)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ.Κώδικας:  105 63
Πληροφορίες : Γ. Μωραΐτης
Τηλ. : 210 3229524

 

Εγκύκλιος αριθ. 22

ΘΕΜΑ: Ένταξη στην Ε.Ε. Της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Μεταβατικές ρυθμίσεις για την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων, υπηκόων Βουλγαρίας και Ρουμανίας.

Σε συνέχεια της αριθ. 30269/09.02.2007 εγκυκλίου του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αναφορικά με την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων των Συμφωνιών Προσχώρησης σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων υπηκόων Βουλγαρίας και Ρουμανίας, σας παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία μετάβασης στο  καθεστώς του πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. Των υπηκόων των ανωτέρω χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

Όπως είναι γνωστό από την 1η Ιανουαρίου 2007 η Βουλγαρία και η Ρουμανία αποτελούν τα νέα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Με τις Συμφωνίες Προσχώρησης των ανωτέρω χωρών  στην Ε.Ε. Δίνεται η δυνατότητα στα κράτη-μέλη να διατηρήσουν προσωρινές αποκλίσεις από το Κοινοτικό Κεκτημένο, όσον αφορά στο δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, υπηκόων των δυο νέων μελών. Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που θα κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας, εφαρμόζοντας για δύο έτη, κατ’ αρχήν, την εθνική της νομοθεσία για την είσοδο και διαμονή υπηκόων Βουλγαρίας και Ρουμανίας, οι οποίοι εισέρχονται, μετά την 1.1.2007, με σκοπό την εργασία (διαδικασία μετάκλησης).

Όσον αφορά τους πολίτες των δυο νέων κρατών – μελών, οι οποίοι επιθυμούν να εισέλθουν στην Ελλάδα προκειμένου είτε να ασκήσουν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα ή ως φοιτητές, συνταξιούχοι κ.λ.π. Είτε για απλή διαμονή χωρίς εργασία, εφαρμόζονται οι κοινοτικές διατάξεις σχετικά με το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής, όπως αυτές έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική νομοθεσία και εφαρμόζονται στους μέχρι σήμερα κοινοτικούς υπηκόους. Οποιοσδήποτε λοιπόν πολίτης των ανωτέρω χωρών, που εισέρχεται στην Χώρα μετά την 01.01.2007 και επιθυμεί να παραμείνει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών, για έναν από τους προαναφερθέντες λόγους, θα πρέπει να απευθύνεται στις κατά τόπους υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την έκδοση άδειας διαμονής.

Ειδικότερα η παροχή υπηρεσιών ή έργου θεωρείται μισθωτή εργασία και δεν υφίσταται νομικό πλαίσιο για την είσοδο αλλοδαπού προς άσκηση παρόμοιας δραστηριότητας αλλά το πεδίο εφαρμογής της σχετικής διάταξης (άρθρο 15, παρ.5 ν.3386/05) εξαντλείται στο στάδιο της ανανέωσης άδειας διαμονής.

Κατόπιν των ανωτέρω σας παρέχουμε τις κατωτέρω συμπληρωματικές διευκρινίσεις για τις προϋποθέσεις και την διαδικασία υπαγωγής στο καθεστώς του πολίτη της Ε.Ε. Των υπηκόων Βουλγαρίας και Ρουμανίας που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

α) Ανανέωση αδειών διαμονής που λήγουν η έληξαν μετά την 01.01.2007
Οι πολίτες Βουλγαρίας και Ρουμανίας, κάτοχοι αδειών διαμονής για εργασία των οποίων η ισχύς έληξε ή λήγει μετά την 01.01.2007, ανεξαρτήτως εάν έχουν υποβάλει αίτηση ανανέωσης της άδειας διαμονής τους, θα απευθύνονται στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για την έκδοση άδειας διαμονής, προσκομίζοντας την σχετική άδεια διαμονής εφόσον από την κατηγορία της άδειας αυτής αποδεικνύεται δωδεκάμηνη διαμονή για εργασία.

β) Ανανέωση αδειών διαμονής που έληξαν  μέχρι 31.12.2006
Οι πολίτες Βουλγαρίας και Ρουμανίας, κάτοχοι αδειών διαμονής για εργασία των οποίων η ισχύς έληξε μέχρι την 31.12.2006, που έχουν υποβάλει, εμπρόθεσμα, αίτηση για την ανανέωση τους και είναι κάτοχοι βεβαίωσης κατάθεσης πλήρων δικαιολογητικών (τύπου Α’), θα απευθύνονται, ομοίως, στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για την έκδοση άδειας διαμονής, προσκομίζοντας την σχετική άδεια διαμονής και την βεβαίωση κατάθεσης πλήρων δικαιολογητικών (τύπου Α’).

γ) Εκκρεμείς αιτήσεις ανανέωσης αδειών διαμονής που έληξαν  μέχρι 31.12.2006 λόγω εκπρόθεσμης κατάθεσης η ελλιπών δικαιολογητικών
Όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση ανανέωσης άδειας διαμονής που έληξε  μέχρι 31.12.2006 με ελλιπή δικαιολογητικά ή εκπρόθεσμα και έχουν λάβει απόδειξη καταχώρησης αιτήματος (αριθμό πρωτοκόλλου), οφείλουν να προβούν στις σχετικές ενέργειες, βάσει του νέου νόμου (π.χ. Εξαγορά ενσήμων ή πληρωμή προστίμου), σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν, προκειμένου στη συνέχεια να λάβουν την αντίστοιχη βεβαίωση κατάθεσης πλήρων δικαιολογητικών (τύπου Α’) και να απευθυνθούν εν συνεχεία στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για την έκδοση άδειας διαμονής κοινοτικού υπηκόου.

Αντίστοιχα θα πρέπει να αντιμετωπισθούν και οι περιπτώσεις των μελών της οικογένειας των ανωτέρω, τα οποία έλαβαν βεβαίωση καταχώρισης είτε λόγω έλλειψης ενσήμων ή εκπρόθεσμης κατάθεσης του συντηρούντος, μετά την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων αυτών είτε λόγω έλλειψης επαρκών πόρων.

δ) Παράβολα
Στις περιπτώσεις που οι πολίτες Βουλγαρίας και Ρουμανίας, των οποίων η άδεια διαμονής έληγε μετά την 01.01.2007, έχουν υποβάλει αίτηση με παράβολο για την ανανέωσή της, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάθεσης της αίτησης, αυτό θα επιστρέφεται, εφόσον, προσκομίσουν άδεια διαμονής από τις αστυνομικές αρχές και σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο αριθ. 1080309/5663-19/0016/29.9.2006 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο σας διαβιβάσθηκε με το αριθ. 20400/1.11.2006 έγγραφό μας.
Για τις αιτήσεις που αφορούν σε ανανέωση άδειας διαμονής με λήξη μέχρι την 31.12.2006 το καταβληθέν παράβολο δεν επιστρέφεται, καθόσον τούτο αποτελεί προϋπόθεση για τη νόμιμη παραμονή του κατά την ημερομηνία προσχώρησης .

Επισημαίνεται ότι σε όσες περιπτώσεις εφεξής υπήκοος Βουλγαρίας ή Ρουμανίας οφείλει να καταθέτει σχετική αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής βάσει των ρυθμίσεων του ν.3386/05, γιατί δεν πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να αντιμετωπισθεί ως κοινοτικός υπήκοος, η αίτηση θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο παράβολο, εφόσον η κατηγορία της άδειάς του υπόκειται στην καταβολή παραβόλου.

ε) Ανανέωση αδειών διαμονής του άρθρου 91, παρ.11 του ν.3386/05
Οι πολίτες Βουλγαρίας και Ρουμανίας που είναι κάτοχοι αδειών διαμονής του άρθρου 91, παρ.11 του ν.3386/05 ή βεβαίωσης ότι κατέθεσαν αίτηση για την έκδοση αντίστοιχης άδειας, εφόσον επιθυμούν να ασκήσουν μισθωτή εργασία, θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση ανανέωσης στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα του τόπου κατοικίας τους κατά τα οριζόμενα στο αριθμ.18875/27.9.2006 έγγραφό μας.

στ) Μέλη οικογένειας
Τα μέλη της οικογένειας των πολιτών Βουλγαρίας και Ρουμανίας που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα με άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση και είναι πολίτες των ανωτέρω χωρών θα λάβουν κατ’ αναλογία με τον συντηρούντα άδεια διαμονής κοινοτικού υπηκόου, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις. Αντιθέτως τα μέλη οικογένειας των ανωτέρω που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, θα ανανεώσουν την άδεια διαμονής τους, εφόσον ο συντηρών λάβει την άδεια διαμονής κοινοτικού υπηκόου, με βάση τις διατάξεις των 61 έως 64 του ν. 3386/05.

ζ) Κάτοχοι αδειών διαμονής για εξαιρετικούς λόγους.
Οι πολίτες Βουλγαρίας και Ρουμανίας που είναι κάτοχοι αδειών διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ.2 του ν.3386/05, εάν επιθυμούν να ασκήσουν μισθωτή εργασία κατά την ανανέωση της άδειάς τους και κατά τη διάρκεια της διετούς μεταβατικής περιόδου, θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση ανανέωσης στον οικείο δήμο ή κοινότητα του τόπου κατοικίας τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3386/05.

Οι πολίτες Βουλγαρίας και Ρουμανίας που είναι κάτοχοι αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ.1 του ν.3386/05, εφόσον εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους είχαν λάβει την αντίστοιχη άδεια διαμονής κατά τη διάρκεια της διετούς μεταβατικής περιόδου, θα πρέπει να καταθέσουν ομοίως αίτηση ανανέωσης στον οικείο δήμο ή κοινότητα του τόπου κατοικίας τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3386/05

Οι πολίτες Βουλγαρίας και Ρουμανίας που είναι κάτοχοι αδειών διαμονής για δημόσιο συμφέρον (άρθρο 45 ν.3386/05) ή αδειών διαμονής ως θύματα εμπορίας ανθρώπων (άρθρα 46-52 ν.3386/05), εάν επιθυμούν κατά τη διετή μεταβατική περίοδο να ασκήσουν μισθωτή εργασία, βάσει των προβλέψεων των ανωτέρω διατάξεων, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν άδεια διαμονήςως υπήκοοι τρίτων χωρών από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

η) Κάτοχοι αδειών διαμονής για ειδικούς λόγους.
Οι πολίτες Βουλγαρίας και Ρουμανίας που είναι κάτοχοι αδειών διαμονής για ειδικούς λόγους (άρθρα 28 έως 43 του ν. 3386/05) εφόσον η άδεια διαμονής τους έληξε ή λήγει μετά την 01.01.2007 θεωρούνται ως πολίτες κράτους- μέλους  της Ε.Ε. Και θα λαμβάνουν άδεια διαμονής κοινοτικού υπηκόου από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

θ) Διαχείριση υποβληθεισών αιτήσεων-ενημέρωση υπηκόων Βουλγαρίας – Ρουμανίας.
Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούνται οι υπάλληλοι των αρμοδίων υπηρεσιών των Δήμων και Κοινοτήτων καθώς και των Περιφερειών της Χώρας, για την άμεση ενημέρωση των πολιτών Βουλγαρίας και Ρουμανίας, οι οποίοι έχουν υποβάλει, κατά τα ανωτέρω, σχετικές αιτήσεις, προκειμένου να απευθυνθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να ενημερώσουν εγγράφως και επί αποδείξει τους ενδιαφερόμενους, για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν, επισημαίνοντας πως το αίτημά τους δεν  θα εξετασθεί. Ομοίως θα πρέπει να ενημερωθούν εγγράφως και οι υπήκοοι Ρουμανίας-Βουλγαρίας, οι οποίοι έχουν αιτηθεί την έγκριση χορήγησης ειδικής θεώρησης εισόδου για τα μέλη της οικογένειάς τους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, ότι η σχετική αίτηση δεν θα εξεταστεί ενόψει της προσχώρησης της Χώρας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μέλη της οικογένειάς τους μπορούν να εισέλθουν χωρίς την ανωτέρω θεώρηση εισόδου εφαρμοζομένων των αναφερομένων στο κεφάλαιο Ε της αριθμ. 30269/09.02.2007 εγκυκλίου του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Ειδικότερα όσοι υπήκοοι Ρουμανίας και Βουλγαρίας κατέχουν ισχυρή άδεια διαμονής εκδοθείσα βάσει των διατάξεων του ν.3386/2005 και επιθυμούν να λάβουν άδεια διαμονής κοινοτικού υπηκόου πριν την λήξη της ανωτέρω άδειας (π.χ. Γιατί έχει άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία μέχρι 1.3.2008 και επιθυμεί να ασκήσει ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα), και εφόσον από τις προηγούμενες άδειες διαμονής τους αποδεικνύεται η πλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων βάσει της συμφωνίας προσχώρησης (δωδεκάμηνη διαμονή με σκοπό την εργασία), μπορούν να απευθύνονται στα αρμόδια αστυνομικά τμήματα, τα οποία θα πρέπει να ενημερώνουν τις οικείες Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών προκειμένου να ανακαλείται η σχετική άδεια διαμονής του ν.3386/05.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ