ΣΧΕΔΙΟ FIRST STEPS

ΣΧΕΔΙΟ FIRST STEPS- ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

First Steps to DE, IT, GR- Autonomous Learning for Immigrants

Πρώτα βήματα στις Γερμανία, Ιταλία, Ελλάδα- Αυτόνομη Εκμάθηση για Μετανάστες

Στόχος του σχεδίου μας είναι η ανάπτυξη, αξιολόγηση και διάδοση ενός Πακέτου Εργαλείων με σκοπό να συμβάλλουμε στην ενσωμάτωση ενηλίκων οικονομικο-κοινωνικών μεταναστών από τρεις υποψήφιες προς ένταξη χώρες (TR, RO, BG) στις χώρες υποδοχής τους και ειδικότερα στις DE, IT, GR, να αυξήσουμε τις πιθανότητες επαγγελματικής τους αποκατάστασης και να τους βοηθήσουμε να παίξουν έναν ενεργό ρόλο στις νέες κοινωνίες τους.
Ο σκοπός μας είναι να παρέχουμε σ’ αυτές τις συγκεκριμένες ομάδες νέων μεταναστών εφόδια για βασική γλωσσική επικοινωνία, καθώς και ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία των χωρών υποδοχής τους μέσω μίας καινοτόμου και ελκυστικής μεθόδου αυτόνομης εκμάθησης. Με στόχο να κάνουμε τα «πρώτα βήματά τους» στις νέες χώρες ευκολότερα και πιο αποτελεσματικά και μ’ αυτόν τον τρόπο να επιταχύνουμε την ενσωμάτωσή τους.
Το πακέτο των ευέλικτων εργαλείων μας περιλαμβάνει: τρία δίγλωσσα, σύγχρονα Βιβλία ιδιωματισμών και φράσεων που συμπεριλαμβάνουν λεξικά (ένα για κάθε γλώσσα που θα διδαχθεί: DE, EL, IT), τρία Βιβλία Γραμματικής που περιλαμβάνουν οδηγό Προφοράς για τις σχετικές γλώσσες, τρία Βιβλία που περιλαμβάνουν πολιτιστικά και ιστορικά στοιχεία για κάθε χώρα-υποδοχής και τέλος τρία ακουστικά CD που περιλαμβάνουν προφορά γηγενών εκφωνητών. Επίσης, το σχέδιό μας υποστηρίζεται από αυτήν την Ιστοσελίδα μεταφρασμένη σε επτά γλώσσες (DE, IT, EL, TR, RO, BG, EN) και από Φόρουμ για τη διαδικτυακή επικοινωνία μεταναστών και οργανώσεων μεταναστών.