ΣΧΕΔΙΟ FIRST STEPS

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

Οι ομάδες- στόχοι που θα ωφεληθούν από το σχέδιό μας είναι οι νέοι ενήλικες μετανάστες από τρεις υποψήφιες χώρες TR, RO, BG που θα αποκτήσουν βασικές γλωσσικές δεξιότητες επικοινωνίας σε τρεις γλώσσες (DE, IT, EL αντίστοιχα) και θα μάθουν στοιχεία από την Ιστορία και τον πολιτισμό των χωρών υποδοχής (DE, IT, GR). Επίσης, οι χώρες υποδοχής (DE, IT, GR) θα ωφεληθούν από τη γρήγορη ενσωμάτωση των μεταναστών. Συμπληρωματικά, αναμένουμε κι άλλες χώρες που έχουν υψηλούς μεταναστευτικούς δείκτες να ωφεληθούν από τη διάδοση ενός σχεδίου «προτύπου».


Τα αυτόνομα διδακτικά μας εργαλεία (έντυπο υλικό, audio CD και πλατφόρμα Ιντερνέτ) στοχεύουν σε ενήλικες νέους μετανάστες από τις TR, RO και BG που έχουν εισέλθει / ή σκοπεύουν να εισέλθουν στις DE, IT και GR.


Τα ιδρύματα που απαρτίζουν την σύμπραξή μας εργάζονται ή έχουν στενές σχέσεις με τις ομάδες-στόχους των μεταναστών και επιπλέον έχουν διασυνδέσεις με άλλες οργανώσεις που υποστηρίζουν αυτές τις ομάδες- στόχους.


Το σχέδιό μας διένειμε τα αποτελέσματα του σχεδίου μας σε επιλεγμένο αριθμό μεταναστών, για να καταγράψει την πρόοδό τους και να αξιολογήσει την μάθησή τους. Καθώς τα διδακτικά μας υλικά είναι βασισμένα στην αυτόνομη εκμάθηση, οι μετανάστες χρησιμοποίησαν τα αποτελέσματα του σχεδίου στα σπίτια τους και στο τέλος της πιλοτικής εφαρμογής, καθηγητές ξένων γλωσσών αξιολόγησαν την πρόοδό τους μέσα από γλωσσικά τεστ. Από τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής, διαμορφώθηκαν αναφορές και στατιστικές που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο.