Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ

ΜΙΑ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ

ΜΕΜΟ/07/188
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 14 ΜΑΪΟΥ 2007-11-04

1. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η Διεθνής μετανάστευση αυξάνεται σε πεδία και περιπλοκότητα και έχει σοβαρή επίδραση –τόσο θετική όσο και αρνητική- στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα Κράτη –Μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να χειριστεί τη μετανάστευση μέσα στο συνολικό κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο της Ευρώπης που αυξανόμενα χαρακτηρίζεται από την έλλειψη δεξιοτήτων και εργασιών, ανταγωνισμό για τους ιδιαιτέρως εξειδικευμένους μέσα σε μια ακόμα περισσότερο παγκοσμιοποιημένη οικονομία και σε μια επιταχυνόμενη δημογραφική γήρανση του Ευρωπαϊκού πληθυσμού.


Την ίδια στιγμή προσπάθειες που στοχεύουν στην ενσωμάτωση των μεταναστών πρέπει να προωθηθούν για να εξασφαλιστούν ειρηνικές σταθερές κοινωνίες, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει ακόμη να αντιδράσει στην αυξανόμενη πίεση της μετανάστευσης των παράνομων μεταναστών που προσπαθούν με τον δικό τους τρόπο να μπουν στην Ευρώπη, όχι μόνο από γειτονικές χώρες αλλά αυξανόμενα από χώρες που βρίσκονται πιο μακριά.

Η περιεκτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μετανάστευση, όπως ορίσθηκε από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσφέρει έναν συνεπή και επαρκή τρόπο για να απαντήσει στις προκλήσεις και στις ευκαιρίες που συνδέονται με την μετανάστευση. Οικοδομεί πάνω στα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Tampere το 1999, το Πρόγραμμα της Χάγης του 2004 και μια παγκόσμια προσέγγιση για την Μετανάστευση που υιοθετήθηκε από τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια το 2005 και 2006. Αυτή η περιεκτική προσέγγιση περιλαμβάνει όλα τα στάδια της μετανάστευσης, φιλοδοξεί στον περιορισμό των πλεονεκτημάτων της νόμιμης μετανάστευσης και καλύπτει πολιτικές για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και του ανθρώπινου δουλεμπορίου. Βασίζεται στις γενικές αρχές της επικουρικότητας, της αναλογικότητας, αλληλεγγύης και σεβασμού για τα διαφορετικά νομικά συστήματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες των μεταναστών, τη Σύμβαση της Γενεύης και την οφειλόμενη πρόσβαση σε διαδικασίες ασύλου. Χρειάζεται μια γνήσια συνεργασία με τρίτες χώρες και πρέπει να ενσωματωθεί πλήρως στις εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης. Με αυτόν τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Κράτη- Μέλη για να εξετάσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της μετανάστευσης προς όφελος όλων, έναν τομέα που συνιστά μια από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αρχές του 21ου αιώνα.

Στις προσπάθειές της να ισχυροποιήσει την περιεκτική προσέγγιση, η Επιτροπή κάνει μια συγκεκριμένη προσπάθεια να το κάνει μ’ έναν ισορροπημένο τρόπο παρουσιάζοντας πακέτα προτάσεων που προέρχονται από διαφορετικά κεφάλαια του Προγράμματος της Χάγης. Τον Σεπτέμβριο του 2005 ένα πακέτο αποτελείτο από προτάσεις για την εγκαθίδρυση Προγραμμάτων Περιφερειακής Προστασίας για να βαδίσουν πάνω στην διεθνή προστασία, μια πρόταση για μια Οδηγία για την επάνοδο των παράνομων μεταναστών, μια Επικοινωνία για την Μετανάστευση και την Ανάπτυξη και μια πρόταση για ένα Κοινό πλαίσιο ενσωμάτωσης.

 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ


Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ


Η διαχείριση της μετανάστευσης απαιτεί διάλογο και στενή συνεργασία με τρίτες χώρες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει ζητήσει αυτήν την συνεργασία στα πλαίσια μιας περιεκτικής πολιτικής και σε πρώτο στάδιο η εστίαση της εφαρμογής έγινε στην Αφρική. Η πρώτη συνδιάσκεψη Ευρωπαϊκής Ένωσης- Αφρικανικών υπουργείων σχετική με την μετανάστευση και την ανάπτυξη έλαβε χώρα στην Τρίπολη από 22 έως 23 Νοεμβρίου 2006 και μια Συνδιάσκεψη Υπουργών που διοργανώθηκε στο Ραμπάτ τον Ιούλιο του 2006 οργανώθηκε με σκοπό την ανάπτυξη κοινών απαντήσεων στα μεταναστευτικά ρεύματα διαμήκους του Δυτικο-Αφρικανικού δρόμου. Η Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν την μετανάστευση στην ατζέντα της κοινής ομάδας εργασίας. Διάλογος πάνω στη βάση του άρθρου 13 της Συμφωνίας Cotonou έχει ξεκινήσει με Αφρικανικές χώρες- κλειδιά και θα προεκταθεί και στην πρώτη συνάντηση της κοινής ομάδας εργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης- ECOWAS που έλαβε χώρα στο Λουξεμβούργο τον Απρίλιο του 2007. Η Ευρω- Μεσογειακή περιοχή έδωσε προτεραιότητα με τις προετοιμασίες τώρα εν εξελίξει στην πρώτη Μεσογειακή Συνάντηση για την μετανάστευση στο πλαίσιο της Ευρω-Μεσογειακής συνεργασίας που θα λάβει χώρα τον Νοέμβριο.

Στις 16 Μαΐου 2007, η Κομισιόν παρουσίασε δύο Επικοινωνίες για να ισχυροποιήσει την εξωτερική διάσταση για την μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Η πρώτη «Σχετική με την κυκλική μετανάστευση και την κινητικότητα των συνεργασιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών» είναι η απάντηση στην παράκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θεωρήσει πως οι ευκαιρίες για νόμιμη μετανάστευση μπορούν να ενσωματωθούν στις εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης με ιδιαίτερη έμφαση στους τρόπους που διευκολύνεται και ενθαρρύνεται η κυκλική και προσωρινή μετανάστευση. Στην πρακτική, η κινητικότητα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτες χώρες πρέπει να ενθαρρυνθεί και να προσαρμοστεί καλύτερα στις ειδικές ανάγκες της αγοράς εργασίας των Κρατών- Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επικοινωνία προτείνει την εγκαθίδρυση κατάλληλων συνεργασιών κινητικότητας με χώρες και περιοχές προέλευσης και διέλευσης, που περιλαμβάνουν δεσμεύσεις τόσο από ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Κρατών μελών.

Συνεργασίες κινητικότητας με τρίτες χώρες επίσης εξετάζουν σύντομες διαμονές, μέσα στα πλαίσια της κοινής πολιτικής για τη βίζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σαν μια σημαντική διάσταση επαφών ανθρώπων με ανθρώπους. Η διευκόλυνση τέτοιων ανθρώπων στις επαφές με ανθρώπους, ενώ εξασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας μπορεί να επιτευχθεί μέσω διαφορετικής οδού, μη- αποκλειστικών μεθόδων: για παράδειγμα η κατάργηση της υποχρεωτικής βίζας όταν μια συγκεκριμένη τρίτη χώρα δεν αποτελεί πια κίνδυνος για παράνομη μετανάστευση ή απειλή για τη δημόσια τάξη, η διασφάλιση καλύτερης πρακτικής πρόσβασης των αιτούντων στις διαδικασίες εφαρμογής της βίζας καθορίζοντας κοινά κέντρα εφαρμογής και μεταφοράς, η υιοθέτηση μιας πιο συνεπούς και διάφανης νομοθεσίας πάνω στις δοκιμασίες και συνθήκες για τη χορήγηση της βίζας, ανάπτυξη μιας ανταλλαγής στοιχείων πάνω στη διαδικασία εφαρμογής βίζας και αιτούντων (Το Σύστημα πληροφοριών για τη Βίζα, οι διαπραγματεύσεις για τη διευκόλυνση της βίζα με συγκεκριμένες τρίτες χώρες (παράλληλα με διαπραγματεύσεις για συμφωνία επανένταξης).

Η δεύτερη Επικοινωνία φιλοδοξεί στην «Εφαρμογή της παγκόσμιας προσέγγισης για την μετανάστευση προς Ανατολικές και Νοτιο-ανατολικές περιοχές που συνορεύουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση» και απαντά στην παράκληση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να προωθήσει προτάσεις για την επέκταση του γεωγραφικού πεδίου της Παγκόσμιας Προσέγγισης μέχρι το καλοκαίρι του 2007. Δίνει συστάσεις για ενισχυμένο διάλογο και συνεργασία με χώρες σ’ αυτές τις περιοχές στην έκταση των θεμάτων της μετανάστευσης.

ΝΟΜΙΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

Το Πρόγραμμα της Χάγης αναγνώρισε τη σπουδαιότητα της νόμιμης μετανάστευσης στην υποστήριξη και ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την γραμμή που ακολουθεί η στρατηγική της Λισσαβόνας. Η Κομισιόν είχε ζητήσει να προωθηθεί μέχρι το τέλος του 2005 «ένα σχέδιο πολιτικής πάνω στην νόμιμη μετανάστευση συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών υποδοχής ικανό να απαντήσει άμεσα στις κυμαινόμενες απαιτήσεις για εργασία μεταναστών στην αγορά εργασίας». Το σχέδιο πολιτικής πάνω στη νόμιμη μετανάστευση ανταποκρίνεται σε αυτό το αίτημα και προβλέπει, συγκεκριμένα, την παρουσίαση μεταξύ 2007 και 2009 τεσσάρων προτάσεων για οδηγίες που στοχεύουν στην ανταπόκριση κοινών αναγκών και ενδιαφερόντων καθορίζοντας τους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για υψηλά εξειδικευμένους και εποχιακούς εργάτες, πληρωμένους εκπαιδευόμενους και ενδοεταιρικούς μετατιθέμενους. Ένα Γενικό Πλαίσιο Οδηγιών πάνω στο νόμιμο στάτους εργατών τρίτων χωρών που γίνονται δεκτοί σ’ ένα Κράτος-μέλος- επίσης θα παρουσιαστούν και θα ανταποκριθούν στο πρόγραμμα Tampere και στην πρόσκληση του Προγράμματος της Χάγης να ενισχύσουν την ενσωμάτωση των νομίμων διαμενόντων μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφαλίζοντας τη δίκαιη θεραπεία τους.

Η Κομισιόν παρουσίασε τον Σεπτέμβριο του 2007 δύο νομοθετικές προτάσεις (πρόχειρες οδηγίες) πάνω στη νόμιμη μετανάστευση και μια αναφορά πάνω στην ενσωμάτωση. Οι νομοθετικές προτάσεις παράδοσης της πρώτης φάσης της εφαρμογής του σχεδίου πολιτικής πάνω στη νόμιμη μετανάστευση: μια οδηγία πάνω στις συνθήκες υποδοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξειδικευμένων εργατών και μια οδηγία για τα δικαιώματα των νόμιμων μεταναστών στην εργασία. Αυτές οι προτάσεις φιλοδοξούν αντίστοιχα να αποδώσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση κίνητρο για μία αυξανόμενη αναγκαία κατηγορία εργατών και διασφαλίζοντας ότι όλοι εργάτες τρίτων χωρών απολαμβάνουν ένα συγκριτικό επίπεδο δικαιωμάτων σ’ ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν αντιμετωπίσουν τους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μακροχρόνιο στάτους διαμονής.

Το Πρόγραμμα της Χάγης υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερο συντονισμό εθνικών στρατηγικών και πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλεί για κοινές βασικές αρχές που θα εγκαθιδρυθούν. Οι Κοινές Βασικές Αρχές πάνω στην Ενσωμάτωση υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο JHA της 19ης Νοεμβρίου 2004 και λειτούργησαν σαν τη βάση για την «Κοινή Ατζέντα για την Ενσωμάτωση» που προωθήθηκε από την Κομισιόν τον Σεπτέμβριο του 2005. Αυτή η κοινή Ατζέντα προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για να βάλει τις Κοινές Βασικές Αρχές σε πρακτική και να παρέχει ένα σετ Ευρωπαϊκών εργαλείων για να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία: ένα δίκτυο Εθνικών Σημείων Επαφών για την ενσωμάτωση, Οδηγούς πάνω στην Ενσωμάτωση, μια ιστοσελίδα για την ενσωμάτωση (υπό κατασκευήν) και διάφορα φόρουμ για συμβουλευτική συμμέτοχων. Δραστηριότητες ενσωμάτωσης, επίσης θα υποστηριχθούν από νέο-ιδρυθέντα Ευρωπαϊκά Ιδρύματα για την Ενσωμάτωση πολιτών από τρίτες χώρες. Το Συμβούλιο JHA της 12ης -13ης  Ιουνίου 2007 υιοθέτησε αποφάσεις του Συμβουλίου σαν συνέχεια της Ανεπίσημης Συνάντησης των αρμοδίων υπουργών Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενσωμάτωση που έλαβε χώρα στο Πότσνταμ στις 10-11 Μαΐου 2007. Κατά τη διάρκεια αυτής της διάσκεψης, η Κομισιόν προώθησε μια δεύτερη έκδοση του Οδηγού για την ενσωμάτωση για σχεδιαστές πολιτικής και πρακτικούς.

Η Τρίτη Ετήσια Αναφορά πάνω στην Μετανάστευση και την Ενσωμάτωση που παρέχει μια συνολική εικόνα των πολιτικών μετανάστευσης και των μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέρος ενός πακέτου που παρουσιάσθηκε τον Σεπτέμβριο.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Το Πρόγραμμα της Χάγης έδωσε έμφαση στην περαιτέρω σταδιακή εγκαθίδρυση  του ενσωματωμένου συστήματος διαχείρισης για τα εξωτερικά σύνορα και την ενίσχυση των ελέγχων κατά την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Υπογράμμισε την ανάγκη για αλληλεγγύη και δίκαιη κατανομή ευθυνών, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών επιπτώσεων, μεταξύ των Κρατών μελών. 

Στα πλαίσια συγκεκριμένων ενεργειών, η Κομισιόν κλίθηκε να παρουσιάσει μια πρόταση, σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία για τη διαχείριση της λειτουργικής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) επάνω στην εγκαθίδρυση ομάδων εθνικών εμπειρογνωμόνων που θα παρέχουν γρήγορη τεχνική και λειτουργική βοήθεια στα κράτη μέλη, όπως ζητήθηκε, όπως επίσης και εκτελεστικές δυνάμεις φιλοξενούμενων αξιωματούχων που υπηρετούν στα εξωτερικά σύνορα ενός άλλου Κράτους- Μέλους. Αυτή η πρόταση παρουσιάσθηκε στις 19 Ιουλίου του 2006 και υιοθετήθηκε τον Ιούνιο του 2007.

Τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την Παγκόσμια Προσέγγιση το 2005 και 2006 και τα αποτελέσματα του Συμβουλίου της 5ης  και 6ης Οκτωβρίου 2006 υπογράμμιζαν ένα αριθμό ειδικών ενεργειών για να προωθήσουν την συνολική εξουσιοδότηση του Προγράμματος της Χάγης για να ενισχύσει τον έλεγχο των συνόρων.

Ένα μέρος αυτών των μέτρων, ειδικότερα αυτών που έχουν λειτουργικό χαρακτήρα και με συγκεκριμένη εστίαση πάνω στο πως θα αυξηθεί η δυνατότητα του FRONTEX παρουσιάσθηκαν από την Κομισιόν στην «Επικοινωνία για την ενίσχυση της διαχείρισης των νότιων ναυτικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης», που παρουσιάσθηκαν στις 30 Νοεμβρίου 2006. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν περαιτέρω ενίσχυση του FRONTEX και ειδικότερα των βορείων ναυτικών συνόρων της Ένωσης, εξετάζοντας τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Περιπολιών και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης για τα εξωτερικά σύνορα, πως θα δεσμεύσουν πιο στενά με σχετικές τρίτες χώρες και για την ανάπτυξη οδηγιών για την εφαρμογή ενός νόμου της θάλασσας σε σχέση με την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Σχετικά με το τελευταίο θέμα, έχει πρόσφατα υιοθετηθεί ένα έγγραφο εργασίας προσωπικού παρουσιάζοντας μια μελέτη πάνω στο δίκαιο της θάλασσας.

Στα πλαίσια των αποτελεσμάτων του προαναφερθέντος Συμβουλίου οι επόμενες δημοσιεύσεις που αναμένονται από την Κομισιόν θα είναι αναφορές πάνω στην αξιολόγηση της FRONTEX (ήδη προβλεπόμενες από το Πρόγραμμα της Χάγης) αναθεωρώντας τη μέλλουσα εξουσιοδότηση της Αντιπροσωπείας και μιας πιθανής εγκαθίδρυσης ενός συστήματος εισόδου/εξόδου επιτρέποντας για καταχώρηση όλες τις κινήσεις στα εξωτερικά σύνορα συνδυαζόμενο μ’ ένα σύστημα καταχωρημένων ταξιδιωτών για να επιταχύνουν διελεύσεις συνόρων για καλή τη πίστη ταχτικούς ταξιδιώτες. Και οι δύο αναφορές θα πρέπει να παρουσιαστούν μέχρι τα τέλη του 2007 ή τις αρχές του 2008. Λίγο έως πολύ, η Κομισιόν θα πρέπει να επιστρέψει στο Συμβούλιο με συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς θα κινηθούμε προς ένα Ευρωπαϊκό σύστημα επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων από το Φθινόπωρο αυτού του χρόνου.

Τέλος, μνεία θα πρέπει να γίνει για τον καθορισμένο στόχο από το Πρόγραμμα της Χάγης για την κατάργηση των ελέγχων των συνόρων με τα Κράτη –Μέλη που έχουν ενταχθεί στην Ένωση το 2004, τώρα στη διαδρομή  για το τέλος του 2007/ άνοιξη 2008, και την πρόσκληση προς την Κομισιόν να παρουσιάσει μια πρόταση συμπληρωματική του αξιολογικού μηχανισμού της Συνθήκης Σένγκεν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες της για να μειώσει την ανεπίσημη οικονομία, έναν καθαρό «πόλο έλξη» για τους παράνομους μετανάστες, καθώς κι έναν καταλύτη για εκμετάλλευση. Στην Επικοινωνία της 19ης Ιουλίου 2006 σχετικά με τις μελλοντικές προτεραιότητες στον αγώνα ενάντια στην παράνομη μετανάστευση, η Κομισιόν πρότεινε μεταξύ άλλων τη μείωση της παράνομης εργασίας πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα. Η πιθανότητα για ανεύρεση εργασίας είναι ένας πόλος έλξης κλειδί για την ενθάρρυνση της παράνομης μετανάστευσης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον Δεκέμβριο του 2006, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσκάλεσε την Κομισιόν να παρουσιάσει προτάσεις μέχρι τον Απρίλιο του 2007. Την ίδια στιγμή, η Κομισιόν συνεχίζει να δίνει προτεραιότητα στην εργασία για την συμφωνία κοινών στάνταρντ και διαδικασιών για την επιστροφή των παράνομων διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών και για την διαπραγμάτευση και κατάληξη περαιτέρω συμφωνιών επαναποδοχής με σχετικές τρίτες χώρες.

Σαν μέρος του πακέτου που παρουσιάσθηκε στις 16 Μαΐου, η Κομισιόν παρουσίασε μια νομοθετική πρόταση (πρόχειρη Ντιρεκτίβα) σχετική με κυρώσεις εναντίον εργοδοτών παράνομα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών. Η φιλοδοξία είναι να διασφαλίσει ότι όλα τα Κράτη-Μέλη εισάγουν παρόμοιες ποινικές ρήτρες για παραβιάσεις εργοδοτών και αποτελεσματική επιβολή αυτών.

ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΛΟΥ

Διαμορφώνοντας ένα Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (CEAS) που να προκύπτει από την ιδέα για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μια μόνης περιοχής προστασίας για τους πρόσφυγες, βασισμένη στην πλήρη και αποκλειστική εφαρμογή της Σύμβασης της Γενεύης και πάνω στις κοινές ανθρωπιστικές αξίες που μοιράζονται όλα τα Κράτη-Μέλη. Οι τέσσερις βασικοί νομικοί μηχανισμοί σχετικοί με το άσυλο – Η Ντιρεκτίβα για της Συνθήκες Υποδοχής, η Ντιρεκτίβα για τις διαδικασίες Ασύλου, η Ντιρεκτίβα για Προσόντα και ο Κανονισμός του Δουβλίνου- όλα στοχεύουν σ’ αυτό το γενικό στόχο για ισοπέδωση του τομέα του ασύλου και βάζει τις βάσεις για ένα Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου. Αυτές οι βάσεις τώρα τοποθετούνται, και το πρώτο επίπεδο του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου έχει ολοκληρωθεί. Το Πρόγραμμα της Χάγης δέχεται την πρόκληση για να προωθήσει το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου και ρίχνει το βλέμμα στην εγκαθίδρυση κοινών διαδικασιών ασύλου και ομοιόμορφο στάτους γι’ αυτούς που έλαβαν το άσυλο ή θυγατρική προστασία. Η Κομισιόν καλείται να υιοθετήσει δεύτερη φάση μηχανισμών με προοπτική υιοθέτησης μέχρι το 2010.

Τον Ιούνιο του 2007, η Κομισιόν απελευθέρωσε πρωτοβουλίες για την ετοιμασία στη δεύτερη φάση ανάπτυξης ενός Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Πριν προωθηθούν προτάσεις για την ολοκλήρωση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, η Κομισιόν φιλοξένησε μία λεπτομερή συζήτηση για θέματα σε κίνδυνο με όλους τους φορείς να αναμειγνύονται. Αυτή η συζήτηση οργανώθηκε γύρω από ένα Πράσινο Χαρτί. Το αποτέλεσμα αυτής της συζήτησης ενημέρωσε την προετοιμασία ενός σχεδίου πολιτικής πάνω στη στρατηγική του ασύλου, που θα δημοσιευθεί στις αρχές του 2008, που στην σειρά της, θα σχηματίσει τον χάρτη για την εργασία της Κομισιόν προς την επίτευξη του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Οι πρώτες προτάσεις για το δεύτερο στάδιο των μηχανισμών θα παρουσιαστούν πριν το καλοκαίρι του 2008. Παράλληλα, η Κομισιόν θα δημοσιεύσει ένα από τα πρώτα στοιχεία της αξιολόγησης της πρώτης φάσης του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, δηλαδή την αξιολόγηση του Συστήματος του Δουβλίνου (Ο κανονισμός του Δουβλίνου και ο Κανονισμός EURODAC).

Τέλος, στο ίδιο πακέτο, η Κομισιόν θα προτείνει την παράταση της παροχής της Ντιρεκτίβας για την Μακροπρόθεσμη Διανομή σε δικαιούχους της Διεθνούς προστασίας που θα βελτιώσουν τις ευκαιρίες τους για ενσωμάτωση στα Κράτη Μέλη.

Το Πρόγραμμα της Χάγης επίσης αναγνωρίζει ότι η πρακτική συνεργασία μεταξύ Κρατών Μελών θα παίξει σημαντικό ρόλο στην ενθάρρυνση του αναγκαίου πνεύματος αλληλεγγύης και ευθύνης για την επίτευξη αυτών των στόχων. Η Κομισιόν προσκαλείται να εγκαθιδρύσει κατάλληλες δομές για να βοηθήσει τα Κράτη Μέλη να επιτύχουν μια Μοναδική Διαδικασία, να τυποποιήσει τις Πληροφορίες της Χώρας Προέλευσης (COI) και να βοηθήσει να αντιμετωπισθούν συγκεκριμένες πιέσεις που προκύπτουν από παράγοντες, όπως η γεωγραφική θέση. Μέχρι το τέλος του 2007, η Κομισιόν θα αρχίσει να εγκαθιδρύει μία ευρεία κοινή πύλη σχετική με τις Πληροφορίες της Χώρας Προέλευσης (COI).