ΕΤΑΙΡΟΙ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

YAMBOL, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ


Το ίδρυμα αυτό αποτελεί μια μη-κερδοσκοπική οργάνωση.


Για το ίδρυμα «Αντιπροσωπεία για την Ανεπίσημη Εκπαίδευση και την Ευρωπαϊκή Πληροφόρηση» εργάζονται τρεις άνθρωποι σαν προσωπικό πλήρους απασχόλησης και δύο άνθρωποι σαν προσωπικό μερικής απασχόλησης. Για το σχέδιο εργάστηκαν δύο άτομα από το προσωπικό πλήρους απασχόλησης, δύο άτομα από το προσωπικό μερικής απασχόλησης και ένας εξωτερικός σύμβουλος.


ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Το ίδρυμα φιλοδοξεί να έχει πρόσβαση στις ανάγκες των νέων ανθρώπων και να δώσει μια συγκεκριμένη συμβολή στις απαιτήσεις τους στα πλαίσια της συμμετοχής, ενεργής υπηκοότητας, στο αίσθημα ότι ανήκουν σε μια κοινή Ευρώπη, στην ανοχή και τον αντιρατσισμό. Ο στόχος της οργάνωσης είναι να φέρει τους νέους ανθρώπους πιο κοντά στα Ευρωπαϊκά θέματα, να δώσει μια Ευρωπαϊκή διάσταση στην περιοχή. Το ίδρυμα ενθαρρύνει εθελοντικές δραστηριότητες, αναπτύσσει πρωτοβουλίες στον τομέα της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, του αθλητισμού, καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες κλπ.


Επίσης, η Οργάνωση ανταλλάσσει πληροφορίες και εμπειρίες με άλλες οργανώσεις που λειτουργούν στο ίδιο πεδίο δραστηριοτήτων, τροφοδοτώντας την ανταλλαγή εκπαιδευτικών εμπειριών, εμπειριών πληροφόρησης και καινοτομίας ανάμεσα στους Ευρωπαίους κατοίκους.

Το ίδρυμα εφαρμόζει και συμμετέχει σε περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά σχέδια (Πρόγραμμα YOUTH, GRUNDTVIG 1, COMENIUS 2.2), προωθεί τις καμπάνιες πληροφόρησης που είναι σχετικές με την Ευρωπαϊκή Ένωση και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της εκπαίδευσης, καμπάνιες κατά του ιού του AIDS και του εθισμού στα ναρκωτικά και ενθαρρύνει τη γνώση πάνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα σχολεία της πόλης. Επίσης, προωθεί την διεθνή συνεργασία των νέων μέσω της χρησιμοποίησης εργαλείων πολυμέσων, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, γλωσσικών και πολιτιστικών ανταλλαγών.

Η «Αντιπροσωπεία για την Ανεπίσημη Εκπαίδευση και την Ευρωπαϊκή Πληροφορία» συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο της Σόφιας. Επίσης, το ίδρυμα εδρεύει στην πόλη Yambol, που είναι μια από τις πόλεις της Βουλγαρίας με τους υψηλότερους μεταναστευτικούς δείκτες ανάμεσα στους νέους ανθρώπους, ειδικότερα προς την Ελλάδα.