ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


ΑΡ. 149 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ


«Η Κοινότητα επιθυμεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της ποιοτικής εκπαίδευσης με την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των Κρατών-Μελών και αν είναι απαραίτητο, με την υποστήριξη και την ολοκλήρωση των δράσεών τους ενώ παράλληλα με τον σεβασμό στην ευθύνη των Κρατών-Μελών για το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και την οργάνωση των εκπαιδευτικών συστημάτων, όπως και των πολιτιστικών και γλωσσικών τους διαφορών.»


Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ GRUNDTVIG (2000-2006)  


Η απόφαση Νο 253/2000/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που καθιέρωσε τη δεύτερη φάση του προγράμματος Κοινοτικής δράσης στον τομέα της εκπαίδευσης «ΣΩΚΡΑΤΗΣ».


«Σαν συμπλήρωμα της ΔΡΑΣΗΣ 1 (σχολική εκπαίδευση) και της ΔΡΑΣΗΣ 2 (δευτεροβάθμια εκπαίδευση), η δράση GRUNDTVIG επιχειρεί να ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή διάσταση της δια βίου εκπαίδευσης, να συμβάλλει- μέσω της ενίσχυσης της διακρατικής συνεργασίας- στην καινοτομία και στην βελτίωση της διαθεσιμότητας, πρόσβασης και ποιότητας άλλων εκπαιδευτικών δρόμων και να προωθήσει την εκμάθηση γλωσσών…»


Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (1995-99)


Η Απόφαση Νο 819/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που καθιέρωσε το Πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ και ειδικότερα την προώθηση της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ευρώπη.


«Η Ευρωπαϊκή διάσταση θα ενισχυθεί σ’ όλους τους τομείς της εκπαίδευσης ενηλίκων (γενικός, πολιτιστικός και κοινωνικός) μέσω της διακρατικής συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών ανάμεσα σε οργανώσεις για την εκπαίδευση ενηλίκων και τα ιδρύματα».