ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ- GRUNDTVIG

Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ:
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έθεσαν ως στόχο το 2000 στη Λισσαβόνα την προώθηση μιας «Ευρώπης της γνώσης». Με το υπόμνημα για τη δια βίου μάθηση και την ανακοίνωση για τη δημιουργία ενός «ευρωπαϊκού χώρου για τη δια βίου μάθηση» η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε κατά τα έτη 2000-2001 την ανάγκη χάραξης συνολικών στρατηγικών για τη δια βίου μάθηση και υπογράμμισε την αξία τομέων που είχαν παραμεληθεί μέχρι τότε, όπως η άτυπη μάθηση και η συνεχής εκπαίδευση των ενηλίκων, ακόμα και σε προχωρημένη ηλικία.
Η ανάγκη για προσφορά μάθησης σε ενηλίκους έχει αυξηθεί με μεγάλη ταχύτητα. Ωστόσο στον τομέα αυτό παρατηρείται ανισομέρεια στην ανάπτυξη αξιόπιστων δομών, στη διαρκή αύξηση της ποιότητας και στην παροχή κινήτρων για καινοτομίες. Σε πολλά σημεία της Ευρώπης δεν έχουν ακόμα εξασφαλισθεί σε αναγκαίες τακτικές επενδύσεις για παιδαγωγικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό και για τη δημιουργία κέντρων μάθησης ειδικών για τους ενηλίκους με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας και μάθησης.

Γενική και επαγγελματική εκπαίδευση 2010- Διαφορετικά συστήματα, κοινοί στόχοι
http://europa.eu.int/

«ΣΩΚΡΑΤΗΣ- GRUNDTVIG- ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»
Με το πρόγραμμα «Σωκράτης-Grundtvig» προωθείται η ανταλλαγή εμπειριών σε όλους τους τομείς της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ευρώπη. Προγράμματα συνεργασίας, εκπαιδευτικές συμπράξεις και δίκτυα, καθώς και θεματικά σεμινάρια, δυνατότητες μετεκπαίδευσης στο εξωτερικό και ατομικές επιδοτήσεις υπέρ της κινητικότητας, αναμένεται να συμβάλλουν στην απόκτηση πείρας και στην ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής διάστασης σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων που αφορούν την εκπαίδευση ενηλίκων.

«Σωκράτης- Grundtvig»
http://europa.eu.int/

GRUNDTVIG- ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Σκοπός του Προγράμματος Grundtvig είναι να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας και διδαχής ιδρυμάτων και ατόμων που εμπλέκονται με την εκπαίδευση ενηλίκων. Συγκεκριμένα, φιλοδοξεί να απαντήσει στην πρόκληση ενός γηρασμένου πληθυσμού και να παράσχει νέους δρόμους στους ενήλικες για να βελτιώσουν την γνώση τους και τις δεξιότητές τους.
Μέσω του Grundtvig, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει χρηματοδότηση για να προωθηθούν ανταλλαγές εμπειριών και να βελτιωθεί η ποιότητα και η προσβασιμότητα της κινητικότητας σ’ ολόκληρη την Ευρώπη στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Είναι ανοιχτή σε όλα τα είδη των ιδρυμάτων και οργανισμών, είτε εργάζονται στην επίσης, ανεπίσημη ή άτυπη εκπαίδευση ενηλίκων.
Συμπληρώνει και αλληλεπιδρά με άλλα προγράμματα μέσα στο Πρόγραμμα της δια βίου μάθησης ενηλίκων για να καλύψει ολόκληρο το φάσμα της δια βίου μάθησης.

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ «GRUNDTVIG»;

Ο Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872), ένας Δανός κληρικός και συγγραφέας, θεωρείται ο θεμελιωτής της σκανδιναβικής παράδοσης της «δια βίου μάθησης». Η θεωρία του για τα «λαϊκά γυμνάσια» βασίσθηκε στην ιδέα ότι η εκπαίδευση πρέπει να είναι ανοιχτή σε όλους τους πολίτες για ολόκληρη τη ζωή τους και ότι πρέπει να καλύψει όχι μόνο τη γνώση αλλά και την ευθύνη των πολιτών, την προσωπική και πολιτιστική ανάπτυξη.

GRUNDTVIG: ΠΟΛΛΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η ποικιλία των δυνατοτήτων στήριξης που παρέχει το πρόγραμμα Grundtvig επιτρέπει σε όλους τους εκπαιδευτές ενηλίκων να βρουν την κατάλληλη πρόσβαση στη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η διαχείριση των προγραμμάτων 1 και 4 γίνεται κεντρικά με τη βοήθεια των γραφείων τεχνικής υποστήριξης ενώ των Grundtvig 2 και 3 είναι αποκεντρωμένη και γίνεται από τις εθνικές υπηρεσίες.

 • GRUNDTVIG 1- Προγράμματα συνεργασίας και επιμορφωτικά μαθήματα

  Στα σχέδια που περιλαμβάνει το πρόγραμμα GRUNDTVIG 1 συμμετέχουν εταίροι από τουλάχιστον τρεις και κατά μέσο όρο από έξι χώρες με σκοπό την επεξεργασία καινοτόμων προϊόντων και αποτελεσμάτων για την ευρωπαϊκή εκπαίδευση ενηλίκων. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει όλες τις φάσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων, αναλύσεις των αναγκών, διαβουλεύσεις ανάπτυξη προσφερόμενων δυνατοτήτων, διδακτικός σχεδιασμός του εκπαιδευτικού υλικού και του υλικού αυτομόρφωσης, πιστοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν, συνολική εξασφάλιση της ποιότητας. Υπάρχουν δυνατότητες για την υποστήριξη ιδίως προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης για εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

 • GRUNDTVIG 2- Μαθησιακές συμπράξεις

  Οι μαθησιακές συμπράξεις αποτελούν μικρότερα προγράμματα συνεργασίας τοπικών κυρίως ιδρυμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων από τουλάχιστον τρεις ευρωπαϊκές χώρες. Το κέντρο βάρους τους βρίσκεται στις θεματικές ευρωπαϊκές ανταλλαγές και στην ενεργό συμμετοχή των ίδιων των ενήλικων εκπαιδευομένων στα προγράμματα αυτά. Απλοποιημένες διαδικασίες υποβολής αιτήσεων, διαχείρισης των προγραμμάτων και επιλογής διευκολύνουν την πρόσβαση σε αυτά.

 • GRUNDTVIG 3- Υποτροφίες κινητικότητας για επιμόρφωση

  Το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζει τη συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια, διάρκειας έως τεσσάρων εβδομάδων, σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα που συμμετέχει σε αυτά για διδακτικό και λοιπό προσωπικό στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων Επιλέξιμες για υποστήριξη είναι επίσης περίοδοι μαθητείας/άτυπης συμμετοχής παρατηρητών ή η συμμετοχή σε τεχνικές συνεδριάσεις και σεμινάρια σε άλλη χώρα του εξωτερικού.

 • GRUNDTVIG 4- Δίκτυα και θεματικά σεμινάρια

  Σε κάθε θεματικό δίκτυο συμμετέχουν από δέκα τουλάχιστον χώρες, ενώ το δίκτυο αναμένεται να επεκταθεί σε περισσότερες χώρες κατά τη διάρκεια της περιόδου χρηματοδότησης. Ένα από τα καθήκοντα των δικτύων του προγράμματος GRUNDTVIG είναι να εκπονήσουν μια ενδελεχή ανάλυση της κατάστασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο να συμβάλλουν στην έρευνα ή στη διάδοση νέων γνώσεων ή ορθών πρακτικών και στην επιμόρφωση προσωπικού στον σχετικό τομέα του δικτύου στα πλαίσια της εκπαίδευσης ενηλίκων.
  Συγγενή σχέδια του προγράμματος GRUNDTVIG μπορούν να απευθύνονται στα δίκτυα σε αναζήτηση τεχνικής υποστήριξης και ανταλλαγής ιδεών.
  Επιπλέον επιδοτήσεις καθιστούν δυνατή τη διοργάνωση ευρωπαϊκών θεματικών σεμιναρίων και διασκέψεων που μπορούν να αποτελέσουν αφετηρία για τη δημιουργία νέων δικτύων.

 • ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

  Αιτήσεις στο πλαίσιο των «συνοδευτικών μέτρων» καταβάλλονται από τους άλλους τέσσερις τομείς δραστηριοτήτων όπως π.χ. ημερίδες με σαφή ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά και διοργανώσεις ή άλλες δραστηριότητες για τη διάδοση καινοτομιών στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

ΠΟΙΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GRUNDTVIG:

Με εξαίρεση την επαγγελματική κατάρτιση δεν αποκλείεται κανένας τομέας της επίσημης, ανεπίσημης και της άτυπης «δια βίου» μάθησης των ενηλίκων.
Κατ’ αρχήν κάθε θέμα και πτυχή της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο σχεδίων και συμπράξεων στο πλαίσιο του προγράμματος  GRUNDTVIG. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ιδίως:

 • Η προώθηση της ενεργού συμμετοχής στην πολιτική και την κοινωνία ιδίως μέσω της ενίσχυσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων εκείνων των πολιτών οι οποίοι διέθεταν μέχρι τώρα περιορισμένη πρόσβαση στις πολιτικές διαδικασίες ή δεν είχαν ισχυρή εκπροσώπηση.
 • Η κατανόηση μεταξύ των λαών, ο παγκόσμιος και διαπολιτιστικός διάλογος, η καταπολέμηση του ρατσισμού, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, η ιστορία και η κοινωνία.
 • Η κάλυψη κενών επιπέδου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παροχή απολυτηρίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης/μαθήματα προετοιμασίας ενηλίκων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Η νέα «βασική εκπαίδευση (ιδίως τεχνικές μάθησης, γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες σύγχρονες ξένες γλώσσες, δεξιότητες στον τομέα της πληροφορικής και των μέσων ενημέρωσης).
 • Οι νέες ελαστικές μορφές οργάνωσης της μάθησης λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς στο χώρο και το χρόνο
 • Συστήματα κινήτρων για την επαφή με πληθυσμιακές ομάδες που είναι μέχρι τώρα αποκλεισμένες και βρίσκονται μακριά από το εκπαιδευτικό σύστημα
 • Η πολιτιστική εκπαίδευση ενηλίκων, η ανάπτυξη της μαθησιακής διάστασης πολιτιστικών ιδρυμάτων, όπως μουσεία, πινακοθήκες, βιβλιοθήκες κλπ.
 • Η προετοιμασία γονέων, παιδιών και παππούδων για τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις στην οικογένεια
 • Περιβαλλοντικά ζητήματα και σύγχρονες βασικές γνώσεις, δεξιότητες στην εφαρμοσμένη φυσική και τεχνική π.χ. στο σπίτι, τον κήπο, τις μεταφορές και την ενέργεια.
 • Η κατάρτιση και η επιμόρφωση εκπαιδευτών ενηλίκων και διοικητικού προσωπικού
 • Η εγκατάσταση τοπικών και περιφερειακών συστημάτων για ενημέρωση και παροχή συμβουλών στον τομέα της εκπαίδευσης και η ανάπτυξη των περιοχών μάθησης
 • Βελτιωμένες εκπαιδευτικές προσφορές για μεγαλύτερους σε ηλικία πολίτες
 • Η προαγωγή της ισότητα ευκαιριών ανδρών και γυναικών
 • Η κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρίες
 • Εβδομάδες αφιερωμένες στην εκπαίδευση ενηλίκων ή στην εκπαίδευση ενηλίκων αλφαβήτων διαφημιστικές δραστηριότητες υπέρ της δια βίου μάθησης όλων των ενηλίκων
 • Δεξιότητες στη χρήση των μέσων ενημέρωσης, κατανόηση της δομής και του τρόπου λειτουργίας των μέσων ενημέρωσης, αξιοποίηση περιφερειακών ραδιοτηλεοπτικών καθώς και ιδιωτικών σταθμών
 • Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η δια βίου μάθηση
 • Διαχείριση ποιότητας, στατιστικές ανάπτυξης νέων δεικτών

GRUNDTVIG: ΣΕ ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;

Το πρόγραμμα GRUNDTVIG απευθύνεται σε όλους τους ενήλικους εκπαιδευόμενους (περιλαβανομένων των νεαρότερων, από 16 ετών περίπου και άνω, οι οποίοι διέκοψαν πρόωρα την υποχρεωτική εκπαίδευση). Επίσης δίνεται έμφαση στις μαθησιακές ανάγκες ανδρών και γυναικών οι οποίοι δεν βρίσκονται πλέον σε παραγωγική ηλικία.
Το «ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο» δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε μια ενεργό πολιτική για την ισότητα των ευκαιριών, την καταπολέμηση των διακρίσεων και την κοινωνική συνοχή. Προτεραιότητα έχουν, επομένως και στο πλαίσιο του προγράμματος GRUNDTVIG, προγράμματα και πρωτοβουλίες που επικεντρώνονται στις μαθησιακές ανάγκες κοινωνικά αποκλεισμένων και μειονεκτουσών πληθυσμιακών ομάδων ή επιδιώκουν να προάγουν την κατανόηση και την ενεργό υποστήριξη για αυτές τις μαθησιακές ανάγκες σε ευρύτερες πληθυσμιακές ομάδες.

ΠΟΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GRUNDTVIG

Το GRUNDTVIG είναι ανοικτό σε κάθε μορφής ιδρύματα και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επίσημης ή άτυπης εκπαίδευσης ανηλίκων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ιδίως:

 • Οργανώσεις οι οποίες ασχολούνται κυρίως με την εκπαίδευση ενηλίκων, όπως τα λαϊκά γυμνάσια, οικογενειακά κέντρα εκπαίδευσης ή επαγγελματικά εκπαιδευτικά ιδρύματα δημοτικών ή άλλων κρατικών αρχών, ιδρύματα, φιλανθρωπικές οργανώσεις, εκκλησίες ή οι κοινωνικοί εταίροι
 • Περιφερειακές εθνικές και ευρωπαϊκές οργανώσεις και ενώσεις αυτών των ιδρυμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων

ΣΩΚΡΑΤΗΣ- GRUNDTVIG

Εκπαίδευση ενηλίκων

 • Ιδρύματα στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα π.χ. πανεπιστήμια που παρέχουν ευκαιρίες μάθησης στους ενήλικες ή διενεργούν ερευνητικά σχέδια σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων
 • Εκπαιδευτικές διοικήσεις σε όλα τα επίπεδα
 • Νοσοκομεία, γηροκομεία, ψυχιατρεία, φυλακές, ξενώνες γυναικών και αντίστοιχα ιδρύματα που θεωρούν την εκπαίδευση ενηλίκων σαν μέρος της αποστολής τους
 • Οργανώσεις που προωθούν όμοιες ομάδες ή μάθηση μεταξύ γενεών στην τοπική κοινωνία
 • Φιλανθρωπικές οργανώσεις και οργανώσεις αυτοβοήθειας που υποστηρίζουν το δικαιώματα όλων των ενηλίκων στην εκπαίδευση
 • Πολιτιστικά ιδρύματα, όπως βιβλιοθήκες, μουσεία, γκαλερί ή δημοτικά νοσοκομεία που παρέχουν εκπαίδευση και πολιτιστικά προγράμματα για ευρύτερους τομείς του πληθυσμού
 • Ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ευρωπαϊκή «εκπαιδευτική αγορά» παρέχοντας επίσης γενική εκπαίδευση ενηλίκων και μαθησιακές ευκαιρίες για ενεργή κοινωνική και δημοκρατική συμμετοχή
 • Ανοιχτές, ευέλικτες οργανώσεις για «ανεπίσημη» μάθηση, όπως φορείς δια βίου μάθησης ή φορείς μαθημάτων για τα ΜΜΕ με στοιχεία αυτόνομης μάθησης
 • Συμβουλευτική και υπηρεσίες πιστοποίησης που επιθυμούν να βελτιώσουν την υπηρεσία εκπαίδευσης ενηλίκων