Програма СОКРАТ

Европейска програма в областта на образованието (2000-2006)
Целите на Сократ

Сократ е европейската образователна програма и въвлича около 30 европейски страни.
Нейната главна цел е да съгради Европа на знанието и да отговори на по-големите предизвикателства на новия век: насърчаване на ученето през целия живот, насърчаване на достъпа до образование за всеки и даване на помощ при процесите за признаване на квалификации и умения. В по-тесен смисъл Сократ се стреми да насърчава ученето на езиците и да окуражи мобилността и иновациите.

Сътрудничество

Сократ се занимава с европейско сътрудничество във всички области на образованието. Това сътрудничество има различни форми: мобилност (мобилност в Европа), организиране на общи проекти, създаване на европейски мрежи (разпространение на идеи и добри практики), водене на проучвания и сравнителни анализи.
Напрактика, Сократ прави възможно финансирането на ученето, преподаването и реализирането на стаж или обучителен курс в друга страна. Програмата осигурява подкрепа за образователни институции при организирането на обмяна на опит. Програмата помага на асоциации и неправителствени организации да реализират дейности, свързани с образованието и др.
Едно златно правило трябва да бъде спазено: само дейности, имащи европейско измерение и основани на международно партньорство могат да получат финансова помощ.

Училище в широкия смисъл на думата

Сократ цели всички форуми за обучение независимо от новото, като се започне от детските градини и се стигне до университетите, Това включва образование за възрастни, което често въвлича повече информални пътеки.
Образователните институции не могат да изпълнят тяхната мисия зад затворени врати и трябва да се отворят към нови идеи и практики като например реализирането на партньорства с организации от други страни или различни участници в гражданското общество.

Всеки е важен

Сократ е насочена към всички членове на образователната общност и това наистина означава всички:

 • ученици по време на задължителното им обучение, студенти, хора-млади и не толкова млади хора, желаещи да започнат отново да учат;
 • учители, помощен, административен и ръководен персонал, зает в образованието;
 • образователни институции от всякакъв вид- но и външни заинтересовани страни: политици и граждани; местни и регионални власти; родителски асоциации; социални партньори; бизнес сектора; асоциации и неправителствени организации.
 •  

Общи приоритети
Каквато и да е целевата група и независимо от вида на проекта, Сократ държи да се подчертае мултикултурния характер на Европа като един от основните фактори на европейското гражданство. Програмата подкрепя образованието на
социални групи в неравностойно положение. Тя се старае да се бори със социалната изолация и лошите постижения в училище. Насърчава равните възможности за мъжете и жените независимо от обстоятелствата. Насърчава използването на новите информационни и комуникационни технологии (ИКТ). Насърчава изучаването на различните европейски езици и иновациите в образованието.

Осем дейности

Сократ обединява осем отделни дейности:

 • Коменски: училищно образование
 • Еразъм: висше образование
 • Грюндвиг: образование за възрастни и образователни пътеки
 • Лингва: изучаване на европейските езици
 • Минерва: информационни и комуникационни технологии в образованието
 • Наблюдение и иновации в образователните системи и политики
 • Общи дейности с други европейски програми
 • Допълнителни мерки

Допълнителна информация може да бъде получена от:

   • Национална агенция Сократ във Вашата страна
   • Интернет страницата http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
   • За по-подробна информация, разгледайте брошурата: “Сократ, път към образованието”
   • За технически детайли и помощ при подаване на формуляри за кандидатстване, разгледайте “Ръководството на Програмата”

Участващи страни

Общо 31 страни участват в Програмата:

- 15-те страни-членки на Европейския съюз: Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Люксембург, Холандия, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания.

- Трите страни от ЕИЗ: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

- 10-те асоциирани страни: България, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения.

 • Кипър, Малта и Турция.