Практически насоки за емигрантите (Българи)

СЪВЕТИ И ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ

Преди да започнете да търсите работа в чужбина чрез български фирми-посредници, би било полезно да проверите дали съответните фирми, с които сте се свързали, имат лиценз за извършване на подобна дейност. Това можете да направите на Интернет страницата на Агенцията по заетостта http://www.az.government.bg
Полезно е да проверите и свободните работни места, обявени на Интернет страницата на Европейските служби по заетостта (EURES): http://ec.europa.eu/eures
В рамките на страните от Европейското Икономическо Пространство (ЕИП), свободата на движение на хората е основно право, което позволява на гражданите на ЕИП да работят в друга страна от ЕИП без разрешително за работа. Свободното движение на работната ръка  ще се прилага за гражданите на новите страни-членки съобразно преходните условия залегнали в Договорите за Присъединяване. Рубриката “Преходни условия валидни за новите страни-членки” засяга конкретно въпроси касаещи новите страни-членки.

Кои практически аспекти трябва да взема предвид преди да започна търсене на работа?

Да живееш и да работиш в друга Европейска страна може да поставя някои пречки, като например адаптирането към новата култура, работата на чужд език, фамилиаризирането ви с непозната данъчна и осигурителна система. Най-добре можете да се подготвите като бъдете добре информиран относно страната, която сте избрали. Вашите лични качества и решителност също играят роля при намирането на работа, както разбира се и вашите квалификации и владеене на чужд език.
Преди да започнете вашето търсене на работа, важно е да осъзнаете, че не е задължително по-лесно да си намерите работа в чужбина, отколкото в собствената ви страна (все още процентът на безработицата общо в Европейския съюз е висок). Но, някои сектори от Европейския трудов пазар могат да предлагат значителни възможности, като например туристическият сектор и секторът на услугите (финансови услуги, управленски консултантски услуги, строителство,  IT секторът и някои сегменти от здравеопазването), а също така и сезонната работа в селското стопанство. Трябва също така да помните, че има значителни различия по отношение на възможностите за работа сред регионите в Европейското Икономическо Пространство, и че ситуацията може да се променя много бързо.

Къде другаде да потърся работа в ЕС, освен на сайта на EURES?

В много държави-членки има частни агенции, конкретно специализирани в намирането на временна работа. Трябва да видите дали за услугите им се плаща и предварително да разберете какъв е вида на техните трудови договори.

  • Съществуват също така частни агенции за наемане на работа, но те обикновено се целят в работни места на управленско ниво или в специфични отрасли, като например информационните технологии и финансите.
  • За студентите, трудовите борси и центровете за напътствие в кариерата, могат да играят много важна роля при търсенето на работа.
  • Все по-обичайни стават спонтанните кандидатури до компании. Трябва да научите възможно най-много подробности относно компанията, тъй като успехът може да зависи от това да докажете колко добре вие бихте се вписали в нейната структура и изисквания. Трябва да изпратите кандидатурата си в писмо, като представите квалификациите си, опита си и причините, по които проявявате специален интерес към компанията. Ако ли не, то много компании имат свои сайтове за набиране на персонал онлайн, където, в някои случаи, можете да представите кандидатурата си по електронен път.
  • В повечето страни са много важни собствените канали за информация, тъй като много често първото обявление за дадено вакантно място се прави от уста на уста. 
  • Прекарването на определен период от време в страната, която сте си избрали в практика или стаж е идеалният начин да опознаете страната, и ви дава възможност да търсите работа на място. Много големи компании организират подобни стажове.

Неща, които трябва да вземете пред вид при кандидатстване за работа

Едно от най-важните неща е да разберете как вашите квалификации могат да бъдат признати в ’приемната’ страна. Същественият момент, за тези, които имат професионални квалификации, е дали за съответната професия съществува регулация или не. Регулираните професии са тези професии, чието практикуване се ограничава само до тези, които имат определени квалификации (юристи, счетоводители, учители, инженери, фелдшери, лекари, стоматолози, ветеринарни хирурзи, аптекари и архитекти например). За някои от тези професии съществува списък от признати и еквивалентни квалификации, докато за други, признаването се прави за всеки случай по отделно, като се отчита продължителността на курса на обучение и изучаваните дисциплини. Ако вашата професия не е регулирана, вие можете да започнете да практикувате веднага щом получите работа, но трябва да спазвате всички необходими процедури, които се прилагат към тази професия в приемната страна, и които могат да са различни от тези, на които вие сте свикнали.

Що се отнася до Гърция като дестинация за туризъм или емиграция, би било добре да знаете следното:

На 1 януари 2007 година гражданите на Република България стават граждани на Европейския съюз и като такива притежават правото на пребиваване на територията на друга държава-членка за срок до 90 дни, без никакви условия или формалности, освен изискването да притежават валидна карта за самоличност или паспорт. Тези разпоредби важат и за членовете на семейството, които не са граждани на държава-членка, придружаващи или присъединяващи се към гражданина на съюза и които притежават валиден паспорт и карта за пребиваване на член на семейство на гражданин на ЕС. Тези от тях, които не притежават такава карта, следва да удостоверят по съответен начин, че са членове на семейство на гражданин на ЕС, след което получават безплатна виза.

При пресичането на външните граници на ЕО всички пътуващи ще бъдат проверявани от органите по граничния контрол, като проверката ще покрива и моторните превозни средства, както и пренасяните предмети. Пътуващите ще подлежат на минимална проверка  за установяване на тяхната самоличност на базата на представяне на техните документи за самоличност. Това ще се отнася и до всички лица-граждани на ЕС..
Всички граждани на ЕС имат право на пребиваване на територията на друга държава-членка за срок повече до 90 дни, при условие, че те:

  • са работници или самостоятелно заети лица в приемащата държава-членка или
  • са записани в частно или държавно учебно заведение, акредитирано или финансирано от приемащата държава-членка, въз основа на нейното законодателство или административна практика, с основната цел да преминат курс на обучение, включително професионално обучение
  • притежават пълно здравно застрахователно покритие в приемащата държава-членка и убедят съответните национални власти, посредством декларация или други равностойни средства, избрани от тях, че притежават достатъчни финансови средства за себе си и за членовете на семейството си

При пребиваване, надвишаващо срока до 90 дни, административните формалности изискват гражданите да се регистрират пред съответните власти. Последните издават удостоверение за актуална регистрация, съдържащо името и адреса на регистриращото се лице и датата на регистрацията. Неспазването на изискването за регистрация може да доведе до налагане спрямо въпросното лице на съразмерни и недискриминационни санкции. Представя се валидна карта за самоличност или паспорт, потвърждение за наемане на лицето от страна на работодателя или удостоверение за трудова заетост, или доказателство, че са самостоятелно заети лица; доказателство за записване в акредитирано учебно заведение, и за сключване на пълна здравна застраховка.

Държавите-членки не могат да определят фиксирана сума, която те смятат, че представлява “достатъчни средства”, които Вие трябва да притежавате.

Карта за пребиваване се издава на членовете на семейството на гражданин на ЕС, които не са граждани на държава-членка.

Правото на пребиваване се запазва дотогава, докато не се превърнат в неприемлива тежест за системата за социално подпомагане на приемащата държава-членка. Правото на пребиваване е в зависимост от това дали гражданите отговарят на предвидените условия. Ако има съмнения за това, държавите-членки имат право да проверят дали тези условия са изпълнени. Проверките се правят регулярно.

Забрана за пребиваване може да бъде наложена от съображения за обществена сигурност, свързани с обществения ред или общественото здраве.

Изтичане срока на валидност на картата за самоличност или на паспорта не представляват основание за експулсиране.

Постоянно пребиваване се придобива в дадена държава-членка, когато гражданите на ЕС са пребивавали законно в нея в продължение на непрекъснат срок от пет години. Този срок не се влияе от временни отсъствия, не надвишаващи общо шест месеца на година, или повече отсъствие до 12 месеца поради уважителни причини (отбиване на военна служба, бременност, тежко заболяване). След като бъде придобито, правото на пребиваване се губи само при отсъствие от приемащата държава-членка за срок, надвишаващ две последователни години.   

Митнически изисквания

За повече информация, можете да посетите сайта на Агенция “Митници”: http://www.customs.government.bg/enter.html

Работа

За повече информация, можете да посетите сайта на Министерство на труда и социалната политика:
http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp

Ако възникне проблем

In case of problems

При възникване на проблеми със здравословното Ви състояние следва да имате предвид, че между правителствата на Р България и Р Гърция има подписано Споразумение за сътрудничество в областта на здравната помощ. Съгласно него, двете страни се задължават да оказват безплатна медицинска помощ на гражданите от другата страна, временно пребиваващи на тяхна територия, когато през този период е възникнало остро заболяване или злополука. Необходимата медицинска помощ се предоставя безплатно до момента, в който стане възможно завръщането на болния в страната, без опасност за живота или влошаване на състоянието му. В случай, че лицето желае да продължи лечението си, то следва да заплати оказваните му медицински услуги. Условието за предоставяне на такава безплатна медицинска помощ изискват съответното лице да е влязло и да пребивава законно в страната.

Ако възникнат други проблеми по време на престоя Ви, които не можете да решите самостоятелно, обърнете се към дипломатическите ни представителства:

Посолство на Р България в Атина:

GREECE, 15452 ATHENS
Embassy of the Republic of Bulgaria
33-A, Stratigou Kallari Str., Paleo Psychico
Tel.: 0030210/ 67 48 106; 67 48 107; 67 48 708, факс: 0030210/ 67 48 130

Генерално консулство на Р България в Солун:

GREECE, THESSALONIKI
Consulat General de la Republique de Bulgarie
Nikolau Manou №12 Str.
 Tel.: 00302310/ 829 210; 829 211; 869 505; 869 510; 869 5210
Fax: 00302310/ 85 40 04

Посолство на Р Гърция в София:

http://info.greekembassy-sofia.org/
Консулски отдел: ул."Оборище"19, тел. 946 15 62, 946 15 63, пр. време:
09,30 - 13,30 ч.
Канцелария: София, ул."Сан Стефано" 33, тел. 946 10 27, 946 10 30, пр. време: 09,00 - 16,30 ч.

Генерално консулство на Р Гърция в Пловдив:

Канцелария: Пловдив, ул."Преслав" 10, тел (032)632 003, (032)625 366,
пр. време: 09,00 - 15,00 ч.