ПРОЕКТЪТ

Продукти

РЕЗУЛТАТИ

Проектът разработи Пакет от гъвкави и атрактивни инструменти за самостоятелно обучение с цел да мотивира новите емигранти (или тези, които планират да емигрират) от Турция, Румъния и България, за да натрупат бързо основни езикови умения и да се запознаят с елементи от историята и културата на техните приемащи страни (съответно Германия, Италия и Гърция).
Продуктите на проекта, създадени специално за емигрантите, се състоят от следните компоненти:

1) Печатни материали: а) три двуезични съвременни разговорника, включващи речници (немско-турски, италианско-румънски, гръцко-български и обратно), б) три съвременни книги, включващи ръководство за произношението на съответния език, в) три книги, включващи информация за културата и историята на всяка приемаща страна.

2) Мултимедийни материали: три аудио компактдиска, подготвени от носители на езика, включващи всички диалози, които са включени в разговорника, както и ръководство за произношението.

3) Интернет портал и система за обратна връзка: част от проекта е интернет сайт, преведен на седем език (немски, италиански, гръцки, турски, румънски, български, английски) и форум за онлайн комуникация между емигранти и емигрантски организации.
Целта на модулите за самостоятелно обучение са разработени така, че да са лесни за употреба, включват гъвкави и атрактивни материали с цел да мотивират емигрантите от целевите страни да придобият нови езикови умения за комуникация и да им помогнат да направят техните “първи стъпки” в новите им страни по по-лесен начин и със самочувствие, интегрирайки се по-добре и по-лесно. Нашите учебни материали са базирани на теорията, че езиците се научават, било от деца или младежи, чрез слушане и комуникация с други хора и в реални житейски ситуации. Материалите, изработени чрез проекта, са базирани именно на тази концепция.  

Що се отнася до печатните материали по аналитично, ние разработихме:
а) съвременни двуезични разговорници, всеки от които включва повече от 500 полезни израза, за да помогне на емигрантите да се справят с ежедневните ситуации, които биха могли да срещнат в техните нови страни. Разговорниците са разделени на секции, всяка от които включва фрази и идиоми, важни за комуникация с хора в различни житейски ситуации като: пристигане, търсене на работа, в хотела, в ресторанта, в банката, в пощата, при лекаря и др., изрази за справяне със спешни ситуации в ежедневието. Тъй като емигрантите имат неотложна нужда да се интегрират бързо в обществата на техните нови страни, разговорниците фокусират върху думите и фразите, които емигрантите трябва да използват, за да се справят с ежедневни ситуации, а не се набляга на ненужни думи и изрази.
Всяка секция от разговорниците е разработена за работа като стъпка към следващата секция. С други думи обучаемите ще надграждат наученото до момента. Разговорниците са разработени във формат, който е практичен, лесен за използване, съдържащ съдържание и индекс и с атрактивно оформление. И трита разговорника включват съвременни двуезични речници с повече от 4000 думи.
б) Граматиките, по една за всеки целеви език, са разделени в кратки и лесни за прочит глави и включват всички основни граматични постановки, обяснени с помощта на различни примери. Граматиките са изработени в приятен за употреба формат с цел да мотивират обучаемите да четат и да разберат структурата и употребата на целевия език. За граматиките, насоки са осигурени чрез използването на майчиния език на емигрантите. Включено е също и ръководство с правила на произношението.
в) Книгите за историята и културата, по една за всяка целева страна, съдържат важни елементи за историята и културата на посрещащата страна. Историческите събития и културните аспекти са представени кратко, но по атрактивен и лесен за разбиране начин, за да мотивират емигрантите да се запознаят с историята, културата и наследството на техните приемащи страни. Книгите за историята и културата включват кратки преводи на майчиния език на емигрантите.
2) The AUDIO CDs, one for each target language, are an important component of our method for assisting immigrants work on their accent and help them understand the language when they hear it in real life. It is important for the immigrants to learn the sound system of the target languages, which may be different from their own. Also, it is important to listen to how the words are put together to a sentence correctly by a native speaker. That’s why the Audio CDs include all dialogues and phrases included in the Phrasebooks using native speakers’ pronunciation.
2) Аудио компактдисковете, по един за всеки целеви език, са важен компонент от метода за подпомагане на работата на емигрантите върху техния акцент и им помагат да разберат езика, когато го чуят в реалния живот. За емигрантите е важно да научат звуковата система на съответния език, която може да бъде коренно различна от тази на техния роден.
Важно е също обучаемите да чуят от носител на езика как думите звучат и се подреждат в речевата верига. Ето защо аудио компактдисковете включват всички диалози и фрази, включени в разговорниците, като се използват за диктори носители на езика.
3) Интернет страницата (в седем езикови версии) е разделена на три секции. Първата секция включва материали за популяризиране на проекта, втората секция включва нова актуализирана информация и информация за обратна връзка и третата секция включва форум за онлайн комуникация между емигранти и емигрантски асоциации.