ПРОЕКТЪТ

Педагогически и дидактични подходи

Основната цел на нашия проект е да помогне на целевите групи на новодошлите възрастни емигранти да се интегрират по-бързо в техните приемни страни. С цел да постигнем тази цел, сме разработили автономни методи за езиково обучение, тъй като емигрантите принадлежат към социално-икономическа група в неравностойно положение и нямат средства или време да посещават скъпи езикови курсове. Нашият дидактически подход е базиран на модерна комбинация от книги, аудиопродукт и Интернет. Това е добре оформен подход, който предлага отлична гъвкавост на обучаемия, тъй като той има възможност да учи според времето и възможностите си. Имайки писмения и аудиокомпонтента, означава, че произношението и акцентът ще бъдат по-добри, отколкото, ако е на разположение само писмено ръководство за произношение. Обучаемият ще среща по-малко трудности при разбирането на езика, когато го чува в реалния живот и ще има известен опит и с писмената част на езика. Най-важните фактори за успеха при ученето на чужд език е добрата мотивация. В този смисъл емигрантите трябва да бъдат мотивирани от атрактивен, гъвкав и лесен за използване метод, за да могат по-лесно да научат езика на посрещащата си страна и в същото време те трябва да използват дидактически материал, който е интересен за тях и да бъде свързан с видовете ситуации, в които емигрантите ще бъдат поставени и в които ще трябва да използват езика. Обучаемите трябва да бъдат поставени още от началния етап в реални житейски ситуации с използването на съответните диалози.
Освен езиковото обучение, запознаването с елементи от историята и културата на посрещащата страна, разказани накратко, ще мотивира емигрантите и ще им помогне да се интегрират по-бързо в техните нови страни, повишавайки своите компетенции и капацитет и ще повишат шансовете си да си намерят работа.