ПАРТНЬОРИ

ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ ИБЕРИКА

БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

Иберика е частно езиково училище, базирано в Берлин.

Институцията разполага със седем щатни служители и между 20 и 30 сезонно заети сътрудници. За проекта, организацията ще работи с двама души от щатния персонал и трима учители от почасово заетия персонал. Около 160 ученици се обучават в училището всяка седмица.
Повече от десет години в Иберика се преподават различни малко разпространени езици успоредно с езиците от Иберийския полуостров. Преподавателите са носители на езика, който преподават, дипломирани лингвисти са и имат педагогическа правоспособност. Иберика има лиценз да реализира изпити за Европейските езикови сертификати и чрез членството си в различни по-големи организации, е активно въвлечена в развиването на иновативни методологии за преподаване.
Иберика е оторизирана образователна институция за професионално обучение и реализира в компании специфични езикови курсове, свързани с професионалното обучение. Що се отнася до междукултурното обучение, преподавателите са с майчин език, съвпадащ с преподавания, което гарантира, че по време на учебния процес културата на съответната страна също ще бъде обект на дискутиране.
Освен основните езикови знания, по време на преподаването на немски език на чужденци се застъпват и теми свързани с германската култура. На база на специфични концепции и на индивидуална помощ, години наред, Иберика активно е помагала на емигранти при тяхната интеграция в Германия.
Иберика често реализира езикови курсове като подизъплнител на Федералния офис за миграцията и бежанците.
Ежедневната работа на Иберика е базирана на европейското измерение, в противен случай близкото сътрудничество с над петдесет училища не би било възможно.
Иберика вече активно е участвала в няколко проекта за мобилност в рамките на Програма “Леонардо да Винчи” и има опит в европейски проекти за сътрудничество.