ПАРТНЬОРИ

ФОНДАЦИЯ “АГЕНЦИЯ ЗА НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ЕВРОПЕЙСКА ИНФОРМАЦИЯ”

ЯМБОЛ, БЪЛГАРИЯ

Организацията е неправителствена организация,

За Агенцията за неформално образование и европейска информация работят трима щатни служители и двама души почасово. За проекта ще работят двама души от щатния персонал, двама външни сътрудници на непълен работен ден и един външен експерт.
ОПИТ: Организацията цели да задоволи нуждите на младите хора по отношение гражданското им участие, активното гражданство, насърчаване на толерантността и антирасизма и да повиши чувството за принадлежност към Обединена Европа. Организацията цели доближи европейските идеи до младите хора и да допринесе за създаването на европейско съзнание в региона. Организацията насърчава доброволческата служба, развива инициативи в областта на образованието, културата, спорта, театрални инициативи и т.н. АНОЕИ реализира обмен на информация и опит с други организации, които работят в същата тематична сфера като по този начин се засилва обменът на информация и иновативните идеи между европейските граждани.
АНОЕИ участва и реализира проекти на регионално, национално и европейско ниво (Програма “Младеж”, Грюндвиг 1, Коменски 2,2), реализира информационни кампании за Европейския съюз и Програмите на Европейската комисия в областта на образованието; кампании против ХИВ/СПИН и против наркозависимости,  и кампании в училищата, насърчаващи запознаването на учениците с Европейския съюз и неговите идеи. АНОЕИ реализира международни младежки проекти, осъществява междукултурно обучение, както и езикови и културни обмени.
Организацията си сътрудничи с различни Министерства, общини, Държавни агенции и със Софийски Университет. Главният офис на организацията е в град Ямбол, един от градовете с най-голям брой емигрирали жители и то главно в Гърция.