ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ

Законова база

Законова база за политиката на Европейския съюз в областта на образованието
Чл. 149 от Договора за Европейски съюз

Общността допринася за развитието на качествено образование чрез насърчаване на сътрудничеството между държавите-членки и, ако е наобходимо, чрез подкрепа и допълване на техните действия, при пълно зачитане на отговорността на държавите-членки за съдържанието на обучението и организацията на образователните системи, и за тяхното културно и езиково многообразие.

Законова база за създаване на втората фаза на Програма Сократ и подпрограма Грюндвиг (2000-2006)

Решението No. 253/2000/EC на Европейския парламент и на Съвета създава втората фаза на програмата на Общността в областта на образованието “Сократ”.
“Като допълнение към Дейност 1 (училищно образование) и Дейност 2 (висше образование), Грюндвиг цели да насърчи европейското измерение на обучението през целия живот, да допринесе-чрез подчертано международно сътрудничество-за иновациите и подобряване на достъпа и качеството на други образователни пътеки и да насърчава изучаването на езиците.. ”

Законова база за създаване на първата фаза на Програма Сократ и Дейността “Образование за възрастни” (1995-1999)

Решението No. 819/95/EC на Европейския парламент и на Съвета създава Програма Сократ и е решение свързано с насърчаването на образованието за възрастни в Европа.
“Европейското измерение трябва да бъде засилено във всички сфери на образованието за възрастни (общо, културно и социално) чрез средства за международно сътрудничество и обмен на опит между организации и институции, работещи в сферата на образованието за възрастни”.