ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ

Грюндвиг: Третото образователно ниво

Образование не се свързва задължително с училище. Това е процес, който продължава през целия живот без значение от възрастта или други фактори. Подпрограмата Грюндвиг взема своето име от датския учен, който свързва образованието с живота и цели да го направи достъпно за всички. Подпрограмата е насочена към образованието за възрастни и други образователни пътеки. Тя е в тясна взаимовръзка с Коменски (училищно образование) и Еразъм (висше образование), формирайки третото ниво на единната образователна верига.
Образованието за възрастни е различно в различните страни. Има разнообразни причини, поради които възрастните започват отново да учат. Някои от тях дори искат да се завърнат в училище или университет, за да придобият нови квалификации и да имат шанс да си намерят работа по-лесно, искат да използват пълноценно свободното си време, инвестирайки в своето личностно и социално развитие, или желаят да предприемат стъпки, за да станат по-активни граждани или да участват в демократичните процеси.
Въвлечените организации в обучението за възрастни са формални (училища, университети) или неформални институции (асоциации, библиотеки, музеи, организации на родители и др.).
Грюндвиг е насочен към всички възрастни, но в същото време цели да насърчи особено възрастните, които имат специални нужди или изпитват трудности, било защото живеят в изолирани райони, било поради трудните социални условия или недостатъчните придобити до момента знания от страна на обучаемите и цели да отговори на техните образователни нужди. Подпрограмата дава възможност за “втори шанс” на възрастните (независимо от тяхната възраст), които са били изключени от образователната система като има помага да придобият, на едно поне базисно ниво,  знания и да възвърнат вярата в себе си и своите възможности като придобият нови умения и компетенции макар и извън училищната среда.

  • Проектите за европейско сътрудничество са насочени към организации и институции, работещи в сферата на образованието за възрастни, които желаят да предприемат конкретен проект или обща инициатива чрез европейско коопериране. Пример за подобен мащабен проект е разработването на системи за акредитиране и оценка на умения, придобити чрез системата на информално обучение. Друг пример е разработването на нови учебни модули и нови методи на преподаване. 

В проектите за европейско сътрудничество е възможно да се реализира мобилност, но свързана с основната цел на проекта – например да реализира европейски образователен продукт.

  • Партньорствата за познание са предназначени за по-малки организации и предвиждат сътрудничество с по-малки мащаби. Началото е почти винаги предварителен контакт между партньорски организации от различни страни, който по-късно може да доведе до по-амбициозни цели и планове. Партньорствата за познание целят, например, да реализират конференции, изложби или визити, с цел обмен на опит, практика и създаване на нови работни методи. В този смисъл мобилността на обучаемите в този тип проекти е много важна.
  • Мобилност за обучение предвижда реализацията на дейности, подпомагащи обучители на възрастни, които желаят да участват в курс в друга страна  за период от 1 до 4 седмици. Тази мобилност е възможна за всички категории персонал, участващ в процеса на обучение на възрастни било то учители, мениджъри, административен персонал, съветници, медиатори или ментори. 
  • Мрежите Грюндвиг осигуряват на участниците, въвлечени в процеса на обучение на възрастни, дълготрайна база за дискусии и позволява широко разпространение на иновативни практики в контекста на образованието за възрастни. Има два вида Мрежи: тематични мрежи, които са своеобразен форум за дебат по ключови моменти, свързани с обучението за възрастни; другият вид Мрежи са мрежите от проекти, които дават възможност на участващите институции да следват заедно своята работа, разпространявайки резултатите от своите проектни дейности до широк кръг от заинтересовани организации.   

Пощенски адрес:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура
Unit P1 - Grundtvig - BOUR 2/34
Avenue du Bourget 1
BE-1140 Brussels

За адресите на агенциите, моля, вижте секцията за контакти.

Telephone & Email:
Ramunas Kuncaitis: 0032 - 2 - 29 50795
eacea-p1---grundtvig@ec.europa.eu