ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ

Образование за възрастни –ГРЮНДВИГ

В сърцето на политиката за обучение през целия живот

На своята среща в Лисабон през 2000 г., държавите-членки си поставиха за цел да изградят “Европа на знанието”. В своя Меморандум за учене през целия живот и в своето комюнике, озаглавено “Да направим реалност европейското пространство за учене през целия живот” през 2000 г. И през 2001 г., Европейската комисия подчертава нуждата от глобална стратегия за учене през целия живот и изтъква важността на подценяваните до момента неформално обучение и продължаващо обучение за възрастни.
Нуждата от осигуряване на образование за възрастни се увеличи с бързи темпове. Все пак развитието на надеждни структури, непрекъснато подобряване на качеството и иновациите, бяха много различни в тази сфера. В някои части на Европа регулярното инвестиране, нужно за образователния, административния и техническия персонал на центровете за обучение на възрастни със съвременно преподаване и помощ за обучаемите, не са все още гарантирани.

Образование и обучение 2010 Различни системи, общи цели
http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/et_2010_en.html

Сократ-Грюндвиг: Европейската програма за обучението за възрастни

Програмата Сократ-Грюндвиг насърчава обмяната на опит в Европа във всички сектори на образованието за възрастни. Чрез проекти за сътрудничество, партньорства за познание, тематични семинари и международни обучения, програмата цели да подпомогне обмяната на опит и създаването на европейско измерение във всички аспекти на обучението за възрастни. 
Socrates-Grundtvig
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/ grundtvig/home_en.html

ГРЮНДВИГ-ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ВЪЗРАСТНИ
Целта на подпрограма Грюндвиг е да работи за образователните нужди на институциите и на заетите в сектора на образованието за възрастни. В частност тя цели да отговори на предизвикателството, породено от застаряващото население, и да осигури за възрастните начини да подобрят техните умения и компетенции.
Чрез Грюндвиг, Европейската комисия осигурява финансиране, за да насърчи обмяната на опит и подобряването на качеството и достъпа до мобилност в Европа в областта на образованието за възрастни. Подпрограмата е отворена към всички видове институции и организации, работещи както в областта на информалното, неформалното и формалното образование за възрастни.
Тя е част от новата Програма за учене през целия живот и си взаимодейства  с останалите подпрограми и дейности в Програмата.

Откъде произлиза името “ГРЮНДВИГ”?
Николай Фредерик Северин Грюндвиг (1783 -1872), датски свещеник и писател, се счита за пропагандатор на идеите на “продължаващото обучение”. Неговата теория за “народното училище” се основава на идеята, че образованието има смисъл, ако е достъпно за всеки в продължение на целия му живот. Според него образованието трябва да е насочено не само към усвояването на знания, но и към изграждането на гражданска отговорност, към личностно и културно развитие.

Грюндвиг:

Различни пътеки към Европа

Различните видове финансова подкрепа, предлагани чрез подпрограма Грюндвиг, дават на всички заети в сферата на образованието за възрастни възможността да участват в европейското сътрудничество в тази сфера.
Грюндвиг 1 и 4 са централизирани дейности, управлявани директно от Европейската комисия, докато Грюндвиг 2 и 3 са децентрализирани дейности, администрирани от Национални агенции в различните държави
.
• Грюндвиг 1

Проекти за сътрудничество и курсове

Проектите по Грюндвиг 1 предвиждат участието на партньорски организации от поне три страни (средно до шест), които работят за създаване на иновативни продукти и резултати за европейското образование за възрастни. Проектите може да се отнасят до различни степени  и сфери на образованието за възрастни: анализиране на нуждите, ориентиране, разработване на специфични обучителни курсове, създаване на обучителни и самообучителни материали, създаване на мерки за удостоверяване на придобитите знания или мерки за осигуряване на качество в образованието за възрастни.
Обучителни програми за административния и преподавателския състав са също потенциални дейности, които могат да бъдат финансирани.

• Грюндвиг 2

Партньорства за познание

Партньорствата за познание са малки по своя мащаб проекти, които въвличат местни институции, работещи в сферата на образованието за възрастни, от поне 3 европейски страни. Акцентът на проектите е върху обмена на опит по различни теми и активното участие на обучаемите в проектите.

• Грюндвиг 3

Мобилност за обучение

Чрез тази подпрограма се отпуска финансиране, което да позволи обучителния състав и заетите в образованието за възрастни да участват в обучителни курсове, които имат продължителност до четири седмици и се провеждат в друга европейска страна, участваща в програмата.
Стажовете, посещението на професионални конференции и семинари в други европейски страни са също сред възможните дейности, които подпрограмата може да финансира.

• Грюндвиг 4

Мрежи и тематични семинари

Всяка тематична мрежа включва партньорски организации от поне 10 страни и този брой би могъл да бъде увеличен по време на реализацията на проекта.
От мрежите Грюндвиг се очаква да изработят подробен анализ на ситуацията на образованието за възрастни на европейско ниво, да подпомогнат изследванията в тази сфера и разпространението на добри практики и да осигурят допълнително обучение на заетите в сектора на образованието за възрастни.
В реализацията на този тип проекти участват експерти и се насърчава обмена на нови идеи.
Финансиране чрез тази подпрограма е на разположение и за реализирането на Европейски тематични семинари и конференции, имащи за цел да създадат нови мрежи.

• Съпътстващи мерки: конференции, семинари и други инициативи

По тази подпрограма е възможно да се подават проекти, които са свързани с образованието за възрастни, но не съответстват на приоритетите на останалите подпрограми. Това включва конференции с подчертан европейски характер и дейности, които подпомагат разпространението на иновации в образованието за възрастни.

На какви теми могат да бъдат проектите, реализирани по Грюндвиг?

По подпрограмата могат да се реализират както проекти с тематика, насочена към професионалното образование, така и проекти в тематичните сфери на формалното, неформалното или информалното образование за възрастни. 

Обичайните теми включват:

• насърчаване на активното участие в политиката и обществото, и в частност повишавайки знанията и уменията на гражданите, които имат ограничен достъп до политическите процеси или техните интереси не са добре представени;
• междукултурно разбирателство; междукултурен диалог; борба с расизма, европейска интеграция, история и общество;
• модули за ускорено усвояване на основни компетенции и подготвителни курсове за възрастни за университетско обучение;
• “нови основни умения” (в частност техники на учене, лингвистични и комуникативни компетенции, съвременни езици, умения за работа с компютри и мултимедии);
• нови гъвкави форми за организиране на обучението, вземайки предвид ограниченията на времето и възможността за мобилност на обучаемите;
• схеми, стимулиращи достигане на дейностите до целеви групи, които са били трудни за достигане или изолирани до момента;
• културно образование за възрастни, развитие на образователното измерение на културни институции като музеи, галерии, библиотеки и др.
• подготовка за променящите се изисквания към семействата като се вземат под внимание отделните роли на родителите, децата и бабите и дядовците им;
• дейности, свързани с околната среда и основните моменти в приложимите съвременни науки и техники, например транспорт, енергия, поддържане на дома и градината;
• обучение на обучителите на възрастни и административния персонал;
• създаване на местни и регионални образователни консултиращи и информационни системи за развитие на регионите;
• подобряване на осигуряване на обучителните нужди на възрастните граждани;
• насърчаване на равни възможности между мъже и жени;
• интеграция на хора с увреждания;
• организиране на седмици на образованието за възрастни, седмици на грамотността на възрастните, рекламни кампании за популяризиране на обучението за възрастни;
• медийни умения, вникване в структурата и работата на медиите, употреба на регионалните радио и ТВ предавания и използване на частните граждански канали;
• университетите и ученето през целия живот;
• управление на качеството, статистика, развитие и нови индикатори

Грюндвиг:

Кои обучаеми могат да участват?
Грюндвиг е подпрограма, насочена към всички възрастни обучаеми (включително младежи над 16 години, които са напуснали училище без официално придобита квалификация). Нуждите и възрастта на обучаемите трябва да бъдат взети под внимание.
“Европейският социален модел” изисква активна политика, свързана с осигуряването на равни възможности, анти-дискриминация и социално единство. В Грюндвиг приоритет се дава на проектите, които са насочени към обучителните нужди на маргинализирани социални групи, както и на групи на хора в неравностойно положение и се поощряват проектите, които целят създаване на чувствителност в обществото към тези социални групи.
Какви организации могат да участват в Грюндвиг?

Грюндвиг е подпрограма, отворена към всички видове институции и организации, работещи в сферата на формалното, неформалното и информалното образование за възрастни и в частност:
• организации, които са фокусирали своите професионални дейности върху образованието за възрастни като: организации, предлагащи вечерни курсове, резидентни колежи за образование за възрастни; семейни образователни центрове или професионални институции, управлявани от общини или други публични власти, фондации, организации за социални грижи, църкви и социални партньори (съюзи на работодатели или търговски съюзи);
• регионални, национални и европейски асоциации и организации на образователни институции, посочени в по-горе;

Сократ-Грюндвиг

Образование за възрастни
• институции от формалната образователна система, например университети, предлагащи образователни възможности за възрастни или реализиращи изследователски проекти по отношение на образованието за възрастни;
• образователни администрации на всички нива;
• болници, домове за стари хора, психиатрични институции, затвори, приюти за жени и подобни организации, считащи образованието за възрастни като приоритет в тяхната работа;
• организации, които насърчават обучение между представители на различни поколения или представители на едно и също поколение;
• дарителски организации или самофинансиращи се организации, които защитават правото на всички възрастни за достъп до образование;
• културни институции като библиотеки, музеи, галерии или общински кина, които предлагат образователни и културни програми за широки обществени групи;
• частни образователни организации на европейския “образователен пазар”, предлагащи общо образование за възрастни и обучителни възможности за активно социално и демократично участие;
• отворени, “гъвкави” организации за “информално” обучение като институции, предлагащи дистанционно обучение или курсове в масмедиите с елементи на самообучение;
• консултиращи и сертифициращи организации, които желаят да подобрят услугите, които предлагат в сферата на образованието за възрастни;